• Role and place of phytotherapy in the comorbid disease treatment at the stage of palliative and hospice care

Role and place of phytotherapy in the comorbid disease treatment at the stage of palliative and hospice care

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):84-88; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.84

Voloshyn O. І., Garnyk T. P., Vasiuk V. L., Voloshyna L. A., Garnyk K. V., Malkovych N. M., Prysiazhniuk V. P.
HSEI «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
Private Higher Educational Institution «Kyiv Medical University», Ukraine

The analysis of the modern medicine key problems (poly- and comorbidity), the formation of a new approach to their solution in the context of the «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» are presented in the article. The authors show their own experience and views on the implementation of these tasks in Ukraine, including during the palliative and hospice care provision.
Key words: phytotherapy, comorbidity, polymorbidity, palliative and hospice care.

References

1. Hanych T.M., Fatula M.I., Hanych O.M. (2008). Klinichna fitoterapiia. Uzhhorod: 301.

2. Harnyk T.P., Voloshyn O.I., Vasiuk V.L. (2010). Liky roslynnoho pokhodzhennia v konteksti dokazovoi medytsyny. Bioheokhimichni aspekty zberezhennia zdorov’ia. Mat. konf. Uzhhorod: Hoverla: 258–262.

3. Derimedved L.V., Hizhnyak V.M., Zivzah M.V. (2013). Mezhlekarstvennyie vzaimodeystviya kak faktor riska vrachebnyih oshibok. Klinicheskaya farmatsiya: 20 let v Ukraine. Materialyi Natsionalnogo kongressa. Harkov: 115–327.

4. Kovalenko V.M. (2014). Komorbidnist i shliakhy ratsionalnoi farmakoterapii v revmatolohii. Ukr. revmatol. zhurn. 2(56): 12–13.

5. Voloshyn O.I., Boichuk T.M., Voloshyna L.O., Vasiuk V.L. (2012). Likarski roslyny Karpat i prylehlykh terytorii. Chernivtsi-Vyzhnytsia: 336.

6. Harnyk T.P., Kniazevych V.M., Tumanov V.A. ta in. (2015). Osnovy farmakohnozii ta fitoterapii. Kyiv: 580.

7. Voloshyn O.I., Vasiuk V.L., Malkovych N.M., Seniuk B.P. (2011). Osnovy fitoterapii i homeopatii. Vyzhnytsia: Cheremosh: 625.

8. Strategiya Vsemirnoy organizatsii zdravohraneniya v oblasti narodnoy meditsinyi 2014–2023 gg. (2013). Zheneva: VOZ: 78.

9. Fadieienko H.D., Hridniev O.Ye., Nesen A.O. (2013). Komorbidnist i vysokyi kardiovaskuliarnyi ryzyk – kliuchovi pytannia suchasnoi medytsyny. Ukr. terapevt. zhurn. 1: 102–107.

10. Fadieienko H.D., Nesen A.O. (2015). Komorbidnist i intehratyvna rol terapii vnutrishnikh zakhvoriuvan. Ukr. terapevt. zhurn. 2: 7–15.

11. Chekman I.S. (2003). Klinichna fitoterapiia. Kyiv: A.S. K.: 550.

12. Chubanova N.A. (2015). Lekarstvennyie vzaimodeystviya, vstrechayuschiesya pri provedenii antigipertenzivnoy terapii. SImeyna meditsina. 3(59): 115–122.

13. Uhlig K, Leff B, Kent D. et al. (2014). A framework for crafting clinical practice guidelines that are relevant to the care and management of people with multimorbidity. J. Gen Intern Med. 29(4): 670–679. https://doi.org/10.1007/s11606-013-2659-y; PMid:24442332 PMCid:PMC3965742

14. Baumler S. (2007). Heilpflanzen: Praxis Heute. Munchen: 989.

15. European Comission Directive 2004/24/ec of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending, as regards traditional herbal medicinal products, Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use. (2004). Official Journal of the European Union. 136: 85–90.

16. Fisсhman W.H., Carosella C. (2010). Альтернативная и комплексная медицина в предотвращении и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Therapia. 45; 3: 11–20.

17. Wallace E., Salisbury C., Guthrie B. et al. (2015, Jan). Managing patients with multimorbidity in primary care. BMJ: 27–30. https://doi.org/10.1136/bmj.h176

18. Marengoni A., Angleman S., Fratiglioni L. (2011). Prevalence of disability according to multimorbidity and disease clustering: a population-based study. J. Comorbidity. 1: 11–18. https://doi.org/10.15256/joc.2011.1.3