• Prospects of continuous professional development in the conditions of private medical center
en To content

Prospects of continuous professional development in the conditions of private medical center

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):61–62

Yarotskaya I. V., Vdovichenko S. Yu. 
National Medical Academy of Postgraduate Education P. L. Shupyk, Kiev
Academic Medical Center, Kyiv

In the article prospects of modern forms (1–2 day schools seminars and master classes) continuous profesionalyy development of doctors of various specialties are presented. Introduction of offered approach will allow to increase quality of training of domestic doctors.
Key words: continuous professional development of doctors, private medical center.

REFERENCES

1. Moroz VM, Huminskyi YuI, Fomina LV, Polesa TL. 2015. Problemy ta perspektyvy vyshchoi medychnoi osvity u realizatsii Natsionalnoi stratehii reformuvannia systemy okhorony zdorovia Ukrainy. Tezy dopovidei navchalno-metodychnoi konferetsii (Vinnytsia, 25 bereznia 2015 r.). Vinnytsia:3–6.

2. Voronenko YuV. Napriamy rozvytku systemy medychnoi osvity v Ukraini: pohliad u maibutnie. Materialy XIV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu, prysviachenoi 60-richchiu TDMU «Suchasni pidkhody do vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini», 18–19 travnia 2017 roku, m. Ternopil. 1:23–25.