• Process optimization mental capacity and memory in schoolchildren 
To content

Process optimization mental capacity and memory in schoolchildren 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):129-134;doi 10.15574/PP.2016.65.129 
 

Process optimization mental capacity and memory in schoolchildren 
 

Kaminska T. M., Mukvich O. M., Pinchuk L. P.

SI «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology NAMS Ukraine», Kyiv 
 

Purpose — increase the processes of mental capacity, antioxidant and detoxication effects in the schoolchildren of different regions of residence the use of succinic acid. 
 

Patients and methods. Studies conducted in 3 groups of 30 children 7–10 years who took the drug succinic acid for 1 month 1 — villages Irpen region; 2 — industrial city; 3 — c. Kyiv. 
 

Results. Prior preparation course that includes succinic acid, the number of missed days at school on acute and recurrent respiratory infections during the month rehabilitation was: in group 1 — 7.4±1.5 days; in group 2 — 8.8±1.9 days; in group 3 — 5.6±0.7 days. After taking the drug significantly decreased frequency of morbidity and amounted to: in group 1 (1.4±0.2) days; in group 2 — 1.8±0.2 days; 3 group — 1.2±0.1 days. The drug was well tolerated by children, side effects were not observed. There was a rapid improvement in visual memory and RAM memory content in all groups of children. Under the influence of the drug significantly reduced glutathione system performance decreases level of superoxide dismutase, increases antioxidant activity, detected reduction of level glutathione-S-transferase in serum indicates increasing detoxification function of the liver. 
 

Conclusions. Severe detoxification effect of succinic acid and its ability to activate the functional processes and mental efficiency allows to recommen the reception of preparation by annually improvement of progress at school, memory and disability rates. 
 

Key words: students mental performance, memory, succinic acid. 
 

REFERENCES

1. Zaikina HL, Kalynychenko IO. 2008. Otsinka vplyvu informatsiinoho navantazhennia na psykhofiziolohichni vlastyvosti shkoliariv. Aktualni problemy psykholohii. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy. 5; 8. Za red akademika SD Maksymenka. Kyiv: DP «Informatsiino-analitychne ahentstvo»: 50—59.

2. Ivanova IV, Chernaya NL, Senyagina EI. 2010. Sostoyanie zdorovya i sotsialno-psihologicheskie osobennosti uchaschihsya shkol raznogo tipa. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2: 53—55.

3. Kalinichenko IA, Kvashnina LV. 2008. Adaptation possibility and physical training of children of average and senior school age. Perinatologiya i pediatriya. 1: 60—65.

4. Kalinichenko IO, Stetsenko OV, Stetsenko NM, Stefanik TV. 2012. OtsInka stanu zdorov'ya shkolyarIv zagalnoosvItnIh navchalnih zakladIv rIznogo tipu. VIsnik SumDU. SerIya 172 «Meditsina». 1: 172—177.

5. Konventsiia pro prava dytyny. Rezoliutsiia 44/25 Heneralnoi Asamblei OON, vid 20 lystopada 1989 roku ta nabula chynnosti 2 veresnia 1990 roku. Ratyfikovana Postanovoiu Verkhovnoi Rady Ukrainy № 789KhII (78912) vid 27 liutoho 1991 roku ta nabula chynnosti dlia Ukrainy 27 veresnia 1991 roku.

6. Kuchma VR, Stepanova MI i dr. 2011. Sohranenie zdorovya shkolnikov putem optimizatsii ih obucheniya. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 3: 42—46.

7. Moiseenko RA, Sokolovskaya YaI, Kulchitskaia TK, Bukhanovskaia TM. 2010. Analysis and trend of child morbidity of Ukraine. Sovremennaya pediatriya. 3: 13—17.

8. Moiseenko RA. 2009. The frequency and structure to diseases children in Ukraine and way of its reduction. Sovremennaya pediatriya. 2(24): 10.

9. Paschenko KYu. 2014. Porushennya amInokislotnotnogo obmInu u dItey pri vrodzhenih I nabutih vadah kishechnika za nayavnosti ne funktsIonuyuchoyi kishki. NeonatologIya, hIrurgIya ta perinatalna meditsina. IV; 2(12): 76—79.

10. Polka NS, Hozak SV, Stankevych TV. 2009. Udoskonalennia medyko-profilaktychnoho zabezpechennia ditei u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh — vymoha chasu. Dovkillia ta zdorovia. 1: 52—54.

Содержание журнала Full text of article