• Peculiarities of ultrasonic diagnostics in intrauterine growth retardation (IUGR)
To content

Peculiarities of ultrasonic diagnostics in intrauterine growth retardation (IUGR)

HEALTH OF WOMAN. 2018.9(135):19–20; doi 10.15574/HW.2018.135.19

Markin L. B., Matvienko O.O.
Lviv national medical University named Danylo Galitsky

The article is dedicated to the peculiarities of ultrasonic diagnosis in intrauterine growth retardation (IUGR). Information on epidemiology, etiology and sonographic markers of this pathological condition is presented.

Key words: intrauterine growth retardation, ultrasonic diagnostics.

REFERENCES

1. Barkova SN. (2001). Ultrazvukovaya diagnostika v akusherstve, ginekologii i pediatrii. 1:19-23

2. Kelmanson IA. (1999). Ros. vestn. perinatol. i pediat. 2:12-15.

3. Logvinova II, Emelyanova AS. (2000). Ros. pediat. zhurn. 3:50-54.

4. Medvedev MV, Yudina EV. (1998). Zaderzhka vnutriutrobnogo razvitiya ploda. 2-e izd. M:50-58.

5. Nikiforovich II, Ivanyan AN, Filipchenko TI. 2001. Probl. beremennosti 3:71-72.

6. Ryibkina NL. (2000). Nedonoshennyie deti: fetoinfantilnyie poteri, zabolevaemost, gormonalnyie osobennosti perioda adaptatsii. Avtoref. diss. kand. med. nauk. Kazan:24.

7. Markin LB, Suslikova LV, Shatylovych KL, Matviienko OO, Sehedii LI. (2018). Suchasni aspekty ultrazvukovoi diahnostyky v akusherstvi ta hinekolohii. Lviv, ZUKTs:112.

8. Saveleva GM, Panina OB, Sichinava LG i dr. (2000). Probl. beremennosti 1:17-20.

9. Strizhakov AN, Bunin AT, Medvedev MV. (1990). Ultrazvukovaya diagnostika v akusherskoy klinike. M:240.

10. Ustinovich AK, Zubovich VK, Deryugina OA. (1992). Zdravoohr. Belorussii 4:61-67.

11. Estetov MA. 2000. Ultrazvukovaya diagnostika v akusherstve, ginekologii i pediatrii 3:194-197.

12. Batra A, Chellani HK. (1990). Indian J Med Res 92:399-403. PMid:2079353

13. Botero D, Lifshitz F. (1999). Curr Opin Pediat 11;4:340-347. https://doi.org/10.1097/00008480-199908000-00013; PMid:10439208