• Pathology an endometrium at women with unrealized genesial function: diagnostics and tactics of treatment of sterility
en To content

Pathology an endometrium at women with unrealized genesial function: diagnostics and tactics of treatment of sterility

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(131):108–110; doi 10.15574/HW.2018.131.108

Tolstanova G. O.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev

The objective: rising of efficiency of diagnostics and sterility treatment at women with pathological changes an endometrium on the basis of improvement and introduction of algorithm of diagnostic and treatment-and-prophylactic actions.

Materials and methods. Сomplex clinical-tool, laboratory and morphological examination of 120 patients with unrealized genesial function and various pathology an endometrium which were divided into four groups was conducted.

Results. Use of the advanced differentiated approach to tactics of maintaining women with unrealized genesial function against various options of pathology the endometriya allows to increase for 10.0% efficiency of treatment of sterility (33.3% in comparison with 23.3%).

Conclusion. The algorithm improved by us allows to increase efficiency of auxiliary genesial technologies at these women for 10.0% that grants to us the right to recommend it for wide use in practical health care.

Key words: pathology endometrium, sterility, diagnostics, treatment.

REFERENCES

1. Bulavenko OV, Kotsiubska IIu. 2017. Otsinka roli hemodynamichnoho zabezpechennia matky v henezi trubno-perytonealnoi formy bezpliddia v zhinok iz ozhyrinniam u prohramakh dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohii. Aktualni pytannia pediatrii, akusherstva ta hinekolohiуi 1:37–41.

2. Hryshchenko MH. 2010. Pokaznyky systemnoho klitynnoho imunitetu yak predyktory efektyvnosti dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohii u zhinok z bezplidnistiu, zumovlenoiu khronichnymy zapalnymy zakhvoriuvanniamy orhaniv maloho taza. Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia 4:189–192.

3. Zhuk SI, Vorobei-Vikhovska VM. 2016. Dynamika pokaznykiv systemy hemostazu yak prohnostychnyi kryterii naslidkiv prohram dopomizhnykh repoduktyvnykh tekhnolohii. Zdorove zhenshchynы 5:165–170.

4. Zadorozhna TD, Ventskivskyi BM, Kylykhevych SM, Poladych IV. 2016. Imunohistokhimichi osoblyvosti ekspresii prohesteronovykh retseptoriv platsentarnoho bariera v zhinok iz bahatoplidnoiu vahitnistiu, shcho zumovlena DRT. Patolohiia 1:61–67.

5. Zaporozhan VM, Neporada SM. 2014. Faktory ryzyku rozvytku khronichnoho endometrita ta miomy matky u zhinok reproduktyvnoho viku. Odes. med. zhurnal. 2:37–40.

6. Kornatska AH, Raksha II, Kolesnichenko IS, Chubei HV. 2015. Suchasni pohliady na etiolohiiu, patohenez ta likuvannia leiomiomy matky u zhinok reproduktyvnoho viku: (ohliad literatury). Zdorove zhenshchynу 1:10–13.

7. Pyrohova VI, Kozlovskyi IV, Holota LI. 2014. Likuvannia khronichnoho endometrytu u zhinok z bezpliddiam. Aktualni pytannia pediatrii, akusherstva ta ginekologii 2:116–118.

8. Aflatoonian А, Bagheri RB, Hosseinisadat R. 2016. The effect of endometrial injury on pregnancy rate in frozen-thawed embryo transfer: A randomized control trial. Int J Reprod BioMed. 14;7:453–458. https://doi.org/10.29252/ijrm.14.7.3

9. Brady PC, Stanic AK, Styer AK. 2013. Uterine fibroids and subfertility: an update on the role of myomectomy. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 25;3:255–259. https://doi.org/10.1097/GCO.0b013e3283612188; PMid:23562956