• Organization of palliative care for HIV-positive patients (lecture)

Organization of palliative care for HIV-positive patients (lecture)

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):115-119; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.115

Zhylka N. Ya., Synchuk L. M., Kudria A. V.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Secretariat of the Verkhovna Rada Committee of Health Care, Kyiv, Ukraine

Palliative care is a complex medico-social process, which requires legal and regulatory framework, modern medical knowledge, social assistance, special training both of professionals and patient’s family. The problem of palliative care organization, including of HIV-infected patients, and its certain constituents are presented in the article.
Key words: palliative care, HIV-infected patient, legal and regulatory framework, quality of life.

References

1. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov’ia. Zakon Ukrainy vid 19.11.92 №2802-KhII. (1993). VVR. 4. st.19.

2. Pro zatverdzhennia zahalnoderzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy protydii VIL-infektsii/SNIDu na 2014–2018 roky. Zakon Ukrainy vid 20.10.2014 r. №1708-VII. http://www.zakon.rada.gov.ua.

3. Pro zatverdzhennia Klinichnoho protokolu nadannia paliatyvnoi dopomohy, symptomatychnoi ta patohenetychnoi terapii khvorym na VIL-infektsiiu/SNID. Nakaz MOZ Ukrainy vid 03.07.2007 №368. http://www.moz.gov.ua.

4. Pro zatverdzhennia normatyvno-pravovykh aktiv Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy shchodo realizatsii Zakonu Ukrainy «Pro poriadok provedennia reformuvannia systemy okhorony zdorov’ia u Vinnytskii, Dnipropetrovskii, Donetskii oblastiakh ta misti Kyievi. Nakaz MOZ Ukrainy vid 05.10.2011 r. №646. http://www.moz.gov.ua

5. Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii paliatyvnoi medychnoi dopomohy pry khronichnomu bolovomu syndromi. Nakaz MOZ Ukrainy vid 25.04.2012 №311. http://www.moz.gov.ua.

6. Pro zatverdzhennia tabeliv materialno-tekhnichnoho osnashchennia ta shtatnoho rozpysu zakladu okhorony zdorov’ia «Khospis», vyiznoi bryhady z nadannia paliatyvnoi dopomohy «Khospis vdoma». Nakaz MOZ Ukrainy vid 07.11.2011 №768. http://www.moz.gov.ua.

7. Pro orhanizatsiiu paliatyvnoi dopomohy v Ukraini. Nakaz MOZ Ukrainy vid 21.01.2013 №41. http://www.moz.gov.ua.

8. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13.05.2013 r. №356-r «Pro skhvalennia Kontseptsii Zahalnoderzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy protydii VIL-infektsii/SNIDu na 2014-2018 roky». http://zakon.kadrovic01.com.ua.