• Nursing staff management system in health care facilities of Ukraine
To content Full text of article

Nursing staff management system in health care facilities of Ukraine

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.1(58):113-115; doi 10.15574/PS.2018.58.113

Shatylo V. Y., Kravchuck L. S.
Zhytomyr Medical Institute, Ukraine
CI «Zhytomyr Regional Children’s Clinical Hospital», Ukraine

The management in nursing is analysed in the article. An attempt has been made to improve the training system of nurses of bachelor and master degrees and position them in the career structuring vertical of the healthcare environment, with changes of tasks and functions that must be supported by the regulatory and legal framework.
Key words: qualified nurse, management, regulatory and legal framework.

Refeerences

1. Baieva OV. (2008). Menedzhment u haluzi okhorony zdorovia. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury: 10–11, 69, 417–421.

2. Derek Selman, Pol Snellinh Yak staty medsestroiu. Pidruchnyk z profesiinoi praktyky. Per. z anhl. Kyiv: VSV: Medytsyna: 5–6.

3. Egorova A. (2012). Praktika medsestryi v SShA. Meditsinskaya sestra. 3: 36–39.

4. Ibraeva NV. (2012). Samomenedzhment kak sposob povyisheniya effektivnosti rabotyi medsestryi-rukovoditelya. Golovna medichna sestra. 8: 65–66.

5. Kvalifikatsiini kharakterystyky profesii pratsivnykiv. https://www.kadrovik01.com.ua/news/2200-moz-aktualzuvavvipusk-78-ohorona-zdorovya-dkhp-onovleno-vimogi-dogolovnih-medichnih-sester

6. Shatylo VI, Svyrydiuk VZ. (2011). Medsestrynstvo yak naukova spetsialnist. Mahistr medsestrynstva. 1: 5–14.

7. Shatylo VI. (2014). Menedzhment orhanizatsii upravlinnia sestrynskymy sluzhbamy. Mahistr medsestrynstva. 2: 5.

8. Shatylo VI. Kopetchuk VA, Hordiichuk SV et al. (2013). Menedzhment i liderstvo v medsestrynstva. Kyiv: VSV «Medytsyna»: 7–303.