• Modern principles of rehabilitation of children with chronic bronchopulmonary diseases

Modern principles of rehabilitation of children with chronic bronchopulmonary diseases

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2018.1(7):53-58; doi 10.15574/IJRPM.2018.7.53

Antipkin Yu. H., Lapshin V. F., Umanets Т. R.
SI «Lukyanova Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynaecology of NAMS of Ukraine», Kyiv

Chronic bronchopulmonary diseases (CBPD) make up a significant portion in the structure of respiratory diseases in children. The prevalence of this pathology, the course severity, the increase in morbidity and the shift of the onset to an early age, sets tasks not only to establish the management, but also to implement a complex of rehabilitation actions. The authors have set up a program of rehabilitation actions for children with CBPD at various stages of rehabilitation treatment and have proved its efficacy.
Key words: chronic bronchopulmonary diseases, children, rehabilitation treatment.

References

1. Antypkyn YuH, Arabska LP, Smirnova OA ta in. (2003). Suchasni pidkhody do diahnostyky, profilaktyky retsydyvuiuchykh i khronichnykh bronkhitiv u ditei. Kyiv: 122.

2. Antipkin YuG, Lapshin VF, Umanets TR, Loboda MV. (2004). Reabilitatsiya detey s hronicheskimi bronholegochnyimi zabolevaniyami (Metodicheskie rekomendatsii). Kiev: 27.

3. Antypkin YuH, Lapshyn VF, Umanets TR. (2015). Dovidnyk z dytiachoi pulmonolohii ta alerholohii. Naukovo-metodychne vydannia. Kyiv: TOV Doktor-Media: 328.

4. Apanasenko G, Popova L, Maglevanyiy A. (2012). Sanologiya. Osnovyi upravleniya zdorovem. Saabruchen: Lambert Academy Publisher: 405.

5. Borodina GL, Kalechits OM, Manovitskaya NV, Novskaya GK. (2011). Sovremennaya tehnologiya meditsinskoy reabilitatsii patsientov s pnevmoniey. Instruktsiya po primeneniyu. Minsk: 26.

6. Hryhus IM. (2015). R82 Fizychna reabilitatsiia v pulmonolohii: navchalnyi posibnyk. Rivne: NUVHP: 258.

7. Lapshyn VF, Umanets TR. (2004). Patohenetychne obhruntuvannia ta efektyvnist respiratornoi fizioterapii v kompleksi vidnovliuvalnoho likuvannia ditei z khronichnymy bronkholehenevymy zakhvoriuvanniamy. Vestnyk fyzyoterapyy y kurortolohyy. 4: 10-12.

8. Lyseniuk VP, Samosiuk IZ, Kozhanova AK. (2000). Suchasni standarty ta kryterii u reabilitatsiinii medytsyni. Fizioterapiia i kurortolohiia. 2: 48–51.

9. Olenskaya TL, Nikolaeva AG, Soboleva LV. (2016). Reabilitatsiya v pulmonologii. Uchebno-metodicheskoe posobie. Vitebsk: VGMU: 142.