• Minimally invasive technologies in the treatment of abdominal abscesses in children

Minimally invasive technologies in the treatment of abdominal abscesses in children

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):61-65; doi 10.15574/PS.2018.60.61

Rusak P. S.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Zhytomyr Region Children's Clinical Hospital, Ukraine

The experience of mini-invasive technologies using in paediatric surgical practice is shown in the article. In particular, the problem of intraabdominal abscesses management with the help of laparoscopy, puncture under the ultrasonic control is highlighted. The advantages of using these methods over traditional methods of surgical treatment of this pathology are given.

Key words: intraabdominal abscesses, laparoscopy, punction, ultrasonic control, children.

References

1. Davydenko VB, Pashchenko YuV, Davydenko NV. (2017). Pidsumky 40-richnykh naukovykh doslidzhen kharkivskoi kliniky dytiachoi khirurhii, shchodo pokrashchennia likuvannia hostrykh hniino-zapalnykh zakhvoriuvan u ditei. Khirurhiia dytiachoho viku. 1(34):19-25.

2. Dronov AF, Poddubnyiy IV, Kotlobovskiy VI. (2002). Endoskopicheskaya hirurgiya u detey. Moskva.

3. Demydenko YuH. (2017). Profilaktyka, diahnostyka, likuvannia abstsesiv ta infiltrativ cherevnoi porozhnyny u ditei. Kyiv: 20.

4. Rusak PS. (2011). Innovatsiini tekhnolohii u diahnostytsi, likuvannia ta profilaktytsi urhentnoi khirurhichnoi abdominalnoi patolohii u ditei. Kyiv: 32.

5. Fedorov IV, Sigal EI, Odintsov VV. (2001). Endoskopicheskaya hirurgiya. 2-e. izd. Moskva: GEOTAR-MED: 352.

6. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii «Aktualni pytannia khirurhii dytiachoho viku» v ramkakh Ukrainsko-Polskykh dni dytiachoi khirurhii. m. Lviv. 9-22 zhovtnia 2017 rik (2017). Khirurhiia dytiachoho viku. 3(56); 4(57).

Article received: Mar 30, 2018. Accepted for publication: Aug 03, 2018.