• Main Achievements of the “Reproductive Health of Population” State Program during the period of 2005–2015 
To content

Main Achievements of the “Reproductive Health of Population” State Program during the period of 2005–2015 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):14–16; doi 10.15574/HW.2016.110.14 
 

Main Achievements of the “Reproductive Health of Population” State Program during the period of 2005–2015 
 

Goida N. G., Moiseienko R. О., Maistruk G. P.

National Medical Academy of Postgraduate Education P. L. Shupyk, Kiev

Charitable Fund «Women Health and family planning», Kyiv 
 

The paper presents the main results of the “Reproductive Health of Population” State Program for the period until 2015 and evaluation of policies and services in the field of reproductive health. The necessity of the continuation of planning and implementation of further strategies to achieve sustainability of reproductive health of population of Ukraine has been substantiated.


Key words: conception, program, evaluation results, getting optimum results, problems.


REFERENCES

1. Zvit pro rezultaty otsiniuvannia polityk ta posluh v haluzi reproduktyvnoho zdorov’ia ta vykonannia Derzhavnoi prohramy «Reproduktyvne zdorov’ia natsii» na period do 2015 roku. Proekt «Reproduktyvne zdorov’ia v Ukraini». K. 2015.

2. Kontseptsiia Zahalnoderzhavnoi prohramy «Zdorov’ia – 2020: ukrainskyi vymir», skhvalena Rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31.10.2011 r. № 1164-r.

3. Monitorynh stanu zdorov’ia materi ta dytyny: analitychno-statystychnyi dovidnyk Elektronnyi resurs. Ministerstvo okhorony zdorov’ia Ukrainy. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: http: //moz. gov.ua/docfiles/Mother_children_Monitoring.pdf.

4. Nakaz MOZ Ukrainy ta NAMN Ukrainy vid 29.11.2013 № 1030/102 «Pro udoskonalennia systemy planuvannia sim’i ta okhorony reproduktyvnoho zdorov’ia», zareiestrovanyi Ministerstvom yustytsii Ukrainy 20.12.2013 za № 2162/24694.

5. Paket arhumentiv na koryst planuvannia sim’i. Prohrama «Zdorov’ia zhinok Ukrainy». – K., 2015.

6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 hrudnia 2006 roku № 1849 «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy «Reproduktyvne zdorov’ia natsii» na period do 2015 roku».

7. Ukrainsko-Shveitsarska Prohrama «Zdorov’ia materi ta dytyny». Novi pidkhody do orhanizatsii okhorony zdorov’ia. Dosiahnennia. Dosvid. Rekomendatsii. K. 2014.

8. Libanova E.M., Balakirieva O.M., Yermolaiev A.V. ta in. Ukraina pislia 2015 roku: Maibutnie, yakoho my prahnemo. Natsionalna dopovid. K. 2013.