• Innovation of delivery of pregnant women with abnormally invasive placenta: placenta percreta (Case of practice)
en To content

Innovation of delivery of pregnant women with abnormally invasive placenta: placenta percreta (Case of practice)

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):19–24; doi 10.15574/HW.2018.132.19

Golyanovskiy O. V. , Mekhedko V. V. , Savonik A. O. , Goncharenko D. O. , Kucher V. M. , Vereshchagin S. V. , Gerasimov S. V.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev
Kyiv Oblast Center for Maternal and Child Health
Kiev Regional Hospital

The article presents a case from practice with prenatal diagnostics of abnormally invasive placenta (Рl. Percreta) with invasion into the back wall of the bladder on the background of full placenta previa and previous caesarean section. Stressed the relevance of modern diagnostic pathologists placentation using ultrasound, Doppler and MRI to determine the depth of invasion of the placental tissue into the myometrium is emphasized. An innovative algorithm for delivery of a pregnant woman with this severe pathology using the endovascular technique of temporary balloon occlusion of the abdominal aorta, performing a cesarean section with a subsequent hysterectomy without appendages, ligating of the internal iliac arteries (IIAL), and argon-plasma tissue coagulation is proposed. The proposed method significantly reduces the amount of blood loss, the likelihood of developing massive bleeding, coagulopathic disorders and possible damage to adjacent organs.

Key words: abnormally invasive placenta, placenta increta/rercreta, placenta previa, massive obstetric hemorrhage, balloon occlusion of the aorta, argon-plasma tissue coagulation.

REFERENCES

1. Golyanovskiy OV, Mehedko VV, Palladiy VV i dr. 2013. Kombinirovannyiy poetapnyiy hirurgicheskiy gemostaz pri chastichnom priraschenii i predlezhanii platsentyi. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik 15;2;1(58): 69–73.

2. Holianovskyi OV, Mekhedko VV, Ivankova IM. 2012. Rozrodzhennia vahitnykh pry istynnomu pryroshchenni platsenty (ohliad literatury). Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka.  K. 21; 4: 591–595.

3. Eremin AA. 2007. Primenenie polifunktsionalnogo elektrohirurgicheskogo kombayna FOTEK EA 142 v razlichnyih oblastyah hirurgii: posobie dlya vrachey. Ekaterinburg: 27.

4. Kaminskyi VV, Holianovskyi OV, Tkachenko RO, Chernov AV. 2010. Masyvni akusherski krovotechi. K, «Triumf»:232.

5. Sapmaz E, Celik H, Altungul A. 2003. Bilateral ascending uterine artery ligation vs. tourniquet use for hemostasis in cesarean myomectomy: a comparison. J. Reprod. Med. 48;12: 950–954. PMid:14738022

6. Aylamazyan EK. 2007. Neotlozhnaya pomosch pri ekstremalnyih sostoyaniyah v akusherskoy praktike: rukovodstvo. 4-e izd., pererab. i dop. SPb, SpetsLit: 400.

7. Koryachkin VA, Strashnov VI. 2002. Intensivnaya terapiya ugrozhayuschih sostoyaniy. SPb, Sankt-Peterburgskoe meditsinskoe izdatelstvo: 288.

8. Serov VN. 2007. Neotlozhnaya pomosch v akusherstve i ginekologii: rratkoe rukovodstvo. M, GEOTAR – Media: 256.

9. David A Miller, MD. 2001. Obstetric Hemorrhage: 227.

10. Kayem G, Grange G, Goffinet F. 2007. Management of placenta accreta: article in French. Gynecol. Obstet. Fertil. 35;3:186–192. https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2007.01.021; PMid:17317266

11. Mahajan NN, Gaikwad NL, Mahajan KN, Soni RN. 2007. Internal iliac artery ligation for arresting postpartum haemorrhage. BJOG. 114;7: 906.

12. Clark SL, Koonings PP, Phelan JP. 1985.Placenta previa/accreta and prior cesarean section. Obstet. Gynecol. 66;1: 89–92. PMid:4011075

13. Oyelese Y, Smulian JC. 2006. Placenta previa, placenta accreta, and vasa previa. Obstet. Gynecol. 107;4: 927–941. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000207559.15715.98; PMid:16582134

14. Mousa HA, Walkinshaw S. 2001. Major postpartum haemorrhage. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 13;6:595–603. https://doi.org/10.1097/00001703-200112000-00008; PMid:11707663