• Influence of organ-preserving operations on organs of small basin on condition of ovariale reserve

Influence of organ-preserving operations on organs of small basin on condition of ovariale reserve

HEALTH OF WOMAN. 2018.4(130):63–65; doi 10.15574/HW.2018.130.63

Bojko A. V.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev
Medical Institute of Sumy State University

The objective: to establish influence of organ-preserving operations on organs of small basin on a condition of ovariale reserve.

Materials and methods. Is carried out clinical-ehografical analysis that laboratory inspection of 100 patients of the genesial age interested in conservation of fecundity, after organ-preserving operative measures on organs of small basin.

Results. The women of the genesial age who have transferred organ-preserving surgical interventions on organs of small basin concerning benign diseases of ovaries, uterus and the isolated tubal peritoneal factor of sterility within 6 months after operation have disturbance of functional activity of ovaries and attrition of ovariale reserve. The most expressed changes are observed at initial pathology of ovaries. Within 6 months after organ-preserving operative measures on organs of small basin at patients of genesial age, irrespective of nosology, the hyper gonadotrophic hypogonadism with hypoestrogenia and a hypoandrogenia, and also depression of ovariale reserve (by 4 times), not caused by autoimmune aggression is formed. The taped changes of parameters of the hormonal status correspond to clinical picture of premature attrition of function of ovaries.

Conclusion. The received results needs to be considered when developing tactics of expeditious treatment of women of genesial age.

Key words: organ-preserving operations, organs small to basin, ovariale reserve.

REFERENCES

1. Kornatska AH, Dubenko OD. 2015. Kliniko-diahnostychni osoblyvosti patolohii shchytopodibnoi zalozy i molochnykh zaloz u zhinok iz bezplidnistiu. Zdorove zhenshchynы 4:166–170.

2. Ivaniuta LI. 2014. Reproduktyvne zdorovia i neplidnist. Mystetstvo likuvannia 1:26–30.

3. Chaika AV, Nosenko EN, Khancha FA. 2013. Optymizatsiia kompleksnoho likuvannia trubno-perytonealnoho bezpliddia iz zastosuvanniam systemnoi ta lokalnoi imunokorektsii. Problemy, dosiahnennia ta perspektyvy rozvytku medyko-biolohichnykh nauk i praktychnoi okhorony zdorovia. Pratsi Krymskoho derzh. med. un-tu im. S.I. Heorhiievskoho 142:211–215.

4. Chaika VK, Chaika AV, Khancha FO. 2013. Novi pidkhody do problemy trubno-perytonealnoi bezplidnosti. Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia 5:70–73.

5. Yuzko OM, Bakun OV. 2013. Vplyv plazmaferezu na imunolohichni pokaznyky u zhinok z bezplidnistiu trubnoho pokhodzhennia pry zaplidnenni in vitro. Zdorove zhenshchynу 1:194–197.

6. Kohanevich EV, Sudoma IA, Silchenko VP. 1999. Genitalnyiy endometrioz i besplodie: IVF ili hirurgiya? Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu Asotsiatsii reproduktyvnoi medytsyny Ukrainy «Aktualni problemy likuvannia bezplidnosti». Visnyk akusheriv-hinekolohiv Ukrainy 2(17):24–34.

7. Zhuk SI, Vorobei-Vykhivska VM. 2014. Novi etiolohichni ta patohenetychni aspekty peredchasnoho znyzhennia ovarialnoho rezervu. Zdorove zhenshchynу 9:131–133.