• GOODFOOD Probiotic Complexes as an Effective Approach to Nutrition Care in Early Childhood

GOODFOOD Probiotic Complexes as an Effective Approach to Nutrition Care in Early Childhood

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.8(88):93-98; doi 10.15574/SP.2017.88.93

Berezhnyi V. V., Kozachuk V. H., Anosova L. G., Svystilnyk V. O.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Communal Nonprofit Establishment «Centre of Primary Health Care No.1» of Obolonskyi district, Kyiv, Ukraine

Objective: to study the clinical efficacy of the probiotic complex usage Bifidocomplex fermentation starter, produced by the manufacturer TM GOODFOOD for nutrition care in children with nutritional disorders.
Material and methods. In total 31 children aged from 1 to 3 years old with dysnutrition were under observation during 2015–2016. The control group comprised 20 apparently health children whose physical development corresponded to their age. Anamnestic, clinical, laboratory and instrumental research was conducted. A dry fermentation starter Bifidocomplex (TM Good Food) was used for nutrition care in children with nutritional disorders.
Results. There were observed intestinal microflora normalization, physical development and immunity improvement in children who received fermented dairy food, soured by means of the dry fermentation starter Bifidocomplex (TM GOODFOOD).
Conclusions. Fermented probiotic products based on fermentation starter Bifidocomplex (TM Good Food) can be a successful alternative to probiotic drugs used for nutrition care in children.
Key words: young children, dysnutrition, nutrition care, fermentation starter.

References

1. Babtsev A.F., Boychenko T.E., Shanov O.V. (2011). Gipotrofiya u detey. Uchebnoe posobie. Blagoveschensk: Bukvitsa: 22.

2. Baranov A.A., Kirgizova I.V. (2012). Klinicheskoe pitanie v detskoy hirurgii. Moskva: Soyuz pediatrov Rossii: 82.

3. Berezhnyi V.V., Kozachuk V.H. (2016). Novyi pidkhid u likuvanni ditei rannoho viku z funktsionalnymy rozladamy shlunkovo-kyshkovoho traktu. Sovremennaia pedyatryia. 8(80): 116—120.

4. Korsunskiy A.A. (2007). Opredelenie stepeni nedostatochnosti pitaniya pri neotlozhnyih sostoyaniyah u detey. Vestnik pediatrich farmakol i nutritsiol. 4; 5: 59—66.

5. Kornienko E.A., Mazankova L.N., Gorelov A.V. i dr. (2015). Primenenie probiotikov v pediatrii: analiz lechebnogo i profilakticheskogo deystviya s pozitsiy dokazatelnoy meditsinyi. Lechaschiy vrach. 9: 52—61.

6. Pro vnesennia zmin do nakazu MOZ vid 20.03.2008 No.149. Nakaz MOZ Ukrainy 13.02.2009 No.90. http://www.moz.gov.ua.

7. Pro zatverdzhennia Klinichnoho protokolu medychnoho dohliadu za zdorovoiu dytynoiu vikom do 3 rokiv. Nakaz MOZ Ukrainy No.149 vid 20.03.2008. http://www.moz.gov.ua.

8. Pro zatverdzhennia Protokoliv likuvannia ditei za spetsialnistiu «Pediatriia». Nakaz MOZ Ukrainy No.9 vid 10.01.2005 r. http://www.moz.gov.ua.

9. Maidannyk V.H., Burlai V.H., Hnateiko O.Z. ta in. (2012). Propedevtychna pediatriia. Pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv IV rivnia akredytatsii. Za red. V.H. Maidannyka. Vinnytsia: Nova knyha: 879.

10. Skvortsova V.A., Netrebenko O.K., Borovik T.E. (2011). Narushenie pitaniya u detey rannego vozrasta. Lechaschiy vrach. 1: 36—41.

11. Yankovskiy D.S. (2005). Mikrobnaya ekologiya cheloveka: sovremennyie vozmozhnosti ee podderzhanie i vosstanovleniya. Kiev: Ekspert LTD: 361.

12. Ayers P, Adams S, Boullata J et al. (2013). A.S.P.E.N. Parenteral Nutrition Safety Consensus Recommendations. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 

13. Golden MH, Grellety Y. ACF-In Guidelines for the integrated management of SAM: in and out-patient treatment. https://www.actionagainsthunger.org.

14. Bergeron G, Castleman T. (2012). Program Responses to Acute and Chronic Malnutrition: Divergences and Convergences. Adv Nutr. 3: 242—249. https://doi.org/10.3945/an.111.001263; PMid:22516735 PMCid:PMC3648728

15. Turroni F, Peano C, Pass DA et al. (2012). Diversity of bifidobacteria within the infant gut microbiota. PLoS One. 7(5): 36957. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036957; PMid:22606315 PMCid:PMC3350489

16. Bermudes FM, Maneschy AC, Zanatta CD et al. (2013). Early enteral nutrition therapy and mortality in a pediatric intensive care unit. Rev Assoc Med Bras. PMid:24199586

17. Kimani F, Sharif SK. (2009). The National Guideline for Integrated Management of Acute Malnutrition. Kenia.

18. WHO. Guideline: Updates on the management of severe acute malnutrition in infants and children. (2013). Geneva: World Health Organization.