• Features of course of pregnancy at women of various age

Features of course of pregnancy at women of various age

HEALTH OF WOMAN. 2018.4(130):39–42; doi 10.15574/HW.2018.130.39

Markevich V. V.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev

The objective: to study features of course of pregnancy at women of various age groups

Materials and methods. Us were allocated the following age subgroups: 8–25, 26–28, 29–30, 31–35, 36–40, more than 40 years, among 715 women from whom 281 were primapara, and 434 – multipara. Clinical-laboratory and tool examination were conducted.

Results. Results of the conducted researches testify that pregnancy at women of various age has the specific features which depend on the genesial anamnesis and existence of accompanying genital pathology. Frequency and gravity of preeclampsia, а growth inhibition of fetus of 3 degrees, premature births increases with augmentation of age of pregnant women. Frequency of prolongation of pregnancy and overdue labors tends to depression with age augmentation that is explained by closer attention to the «senior» group of pregnant women and more active tactics of maintaining.

Conclusion. The received results needs to be considered to development of tactics of conducting pregnancy at women of various age and parity.

Key words: pregnancy, complications, various age.

REFERENCES

1. Boiko VI, Bolotna MA. 2013. Platsentarna dysfunktsiia u yunykh pervorodiashchykh u porivnialnomu aspekti. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka 22:5:1:58–63.

2. Boiko VI, Bolotna MA. 2015. Diahnostyka ta profilaktyka platsentarnoi dysfunktsii u yunykh zhinok, yaki narodzhuiut vpershe. Zdorove zhenshchynы 8:110–112.

3. Bolotna MA. 2014. Perynatalna patolohiia u zhinok, yaki narodzhuiut vpershe do 18 rokiv. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L.Shupyka 23:6:1:14–17.

4. Bolotna MA. 2014. Vahitni do 18 rokiv – yak hrupa ryzyku akusherskoi ta perynatalnoi patolohii. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L.Shupyka 23:6:2:20–23.

5. Hascha II, Treschak II. 2008. Osobennosti gormonalnogo statusa v period gestatsii pervorodyaschih starshe 30 let. Zbirnyk naukovykh prats «Aktualni problemy akusherstva i hinekolohii, klinichnoi imunolohiii ta medychnoi henetyky». Kyiv-Luhansk. 5:119–121.

6. Yakovleva EB. 2011. Chastota i struktura perynatalnoi smertnosti u riznykh vikovykh hrupakh zhinok, yaki narodzhuiut vpershe. Odeskyi medychnyi zhurnal 3:97-103.

7. Yakovleva EB. 2014. Yunyiy vozrast materi i sostoyanie zdorovya rebenka. Pediatriya 3:62–65.