• Establishment of a nursing care facility for incurable patients

Establishment of a nursing care facility for incurable patients

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):39-43; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.39

Grytsko O. M., Nadiuk Z. O.
Lviv Communal First City Polyclinic, Ukraine
Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Since the end of the 20th century, the relevance of the palliative and hospice care organization has increased in Ukraine due to the significant increase of the incurable patient number.
Objective – model development of a nursing care facility for incurable patients of public-private ownership, a new organization of medical social support of palliative and hospice care, based on a merciful and humanist attitude of the public and the state to the problems of incurable patients. The structure of nursing care facility for incurable patients, its functions; the organization of medical staff work and the financing principles of palliative and hospice care are described in the article. The reasonable necessity of establishment the nursing care facility for incurable patients (nurse hospice), in which the sisters of mercy after their relevant training can provide such special area of medico-social care of incurable patients as palliative and hospice care.
Key words: nursing care facility for incurable patients, nurse hospice, organization, functions, palliative and hospice care.

References

1. Hrytsko R.Yu. (2014). Derzhavne upravlinnia systemoiu osvity fakhivtsiv simeinoi medytsyny v Ukraini. Drohobych: Prosvita: 262.

2. Hubskyi Yu.I. (2011). Rozvytok paliatyvnoi ta khospisnoi medytsyny yak intehralna skladova reformuvannia systemy okhorony zdorov’ia v Ukraini. Simeina medytsyny. 3(38): 16–18.

3. Hrytsko R.Yu., Federiv Ya.-R.M., Haiduchok I.H., Hrytsko O.M. (2012). Derzhavne upravlinnia pidhotovkoiu medychnykh sester dlia sfery rodynnoi (simeinoi) medytsyny. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. Zb. nauk. pr. Lvivskoho RIDU NADU pry Prezydentovi Ukrainy. Lviv: LRIDU NADU. Vyp. 31: 360-362.

4. Klinika intehratyvnoi simeinoi medytsyny. (2016). Za red. B.B. Lemishka, Ye.Kh. Zaremby, A.Ya. Bazylevycha. Lviv: Spolom: 356.

5. Lemishko B.B. (2013). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia modernizatsii nym rozvytokom pervynnoi medychnoi dopomohy na rehionalnomu rivni. Lviv: PP «Prosvid»: 264.

6. Lemishko B.B. (2011). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia rozvytkom simeinoi medytsyny Lvivshchyny. Lviv: Spolom: 308.

7. Pro vnesennia zmin do osnov zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov’ia shchodo udoskonalennia nadannia medychnoi dopomohy. Zakon Ukrainy vid 07.07.2011 r. No. 3611-VI. (2012). VVR. 14: St.86.

8. Pro zatverdzhennia Klinichnoho protokolu nadannia paliatyvnoi dopomohy, symptomatychnoi ta patohenetychnoi terapii khvorym na VIL-infektsiiu/SNID. Nakaz MOZ Ukrainy vid 03.07.2007 r. No. 368. http://www.moz.gov.ua.