• Effect of treatment and preventive measures on hemostasis and biochemical exchange with preeclampsia on the background iodine deficiency 
To content

Effect of treatment and preventive measures on hemostasis and biochemical exchange with preeclampsia on the background iodine deficiency 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):49-51; doi 10.15574/PP.2016.66.49 
 

Effect of treatment and preventive measures on hemostasis and biochemical exchange with preeclampsia on the background iodine deficiency 
 

Fedynchuk G. V., Maliar V. A.

Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine 
 

Purpose — Evaluated in comparative perspective developed preventive measures and basic treatment on the homeostasis and biochemical metabolism in pregnant women with preeclampsia against the backdrop of iodine deficiency. 
 

Patients and methods. The study in comparative perspective 50 pregnant women with preeclampsia and disorders of the thyroid gland (PSCHZ) against iodine deficiency, which prophylactic measures conducted by our improved method (I group). Comparison group (II group) were 50 pregnant women with preeclampsia and disorders of the thyroid gland against the backdrop of iodine deficiency who received basic therapy according to the clinical protocol. The control group — consisted of 30 somatically healthy pregnant women with normal pregnancy and providing adequate iodine the body (median urinary iodine concentrations >100 mg/l). The survey was conducted in two stages: I stage — was in the selection of representative groups of pregnant women who have had a verified diagnosis of preeclampsia in combination with iodine deficiency; Stage II — Data re-examination of pregnant women in 36–38 weeks gestation period after treatment. 
 

Results. Sufficient effectiveness proposed to correct a comprehensive approach to include drugs, fish oil, triovitu, aktovegin, aspirin in the normalization of homeostasis, metabolism and liver function. 
 

Conclusions. Gestational homeostasis in pregnancy on the background disorders of the thyroid gland and iodine deficiency is impaired, requiring a corresponding correction as thyroid function, as homeostasis, metabolism and function of the placenta. 
 

Key words: preeclampsia, iodine deficiency, hemostasis. 
 

REFERENCES

1. obyk YuIu, Mitsoda RM. 2007. Porivnialna otsinka chastoty uskladnen perebihu vahitnosti ta rannoho neonatalnoho periodu v umovakh pryrodnoi yodnoi nedostatnosti. Zbirnyk naukovykh prats Asotsiatsii akusheriv-hinekolohiv Ukrainy: 51—56.

2. Vihlyaeva EM. 2009. Doklinicheskie proyavleniya sistemnyih narusheniy, klinicheskie ishodyi i otdalennyie posledstviya preeklampsii. Akusherstvo i ginekologiya. 1: 3—6.

3. Herzanych SO. 2011. Perynatalni aspekty yododefitsytnykh staniv (patohenez, prohnozuvannia, profilaktyka i likuvannia uskladnen). Avtoref dys d.med.n. Spets 14.01.01 «Akusherstvo ta hinekolohiia». Kyiv: 34.

4. Dashkevych VIe, Herzanych SO, Babenko SV. 2010. Skryninh perynatalnykh uskladnen v umovakh yodnoho defitsytu. Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. 72;2: 70—73.

5. Drozdova TA. 2000. Kliniko-patohenetychne obgruntuvannia korektsii porushen trombotsytarno-sudynnoho hemostazu u vahitnykh z preeklampsiieiu. Avtoref dys k.med.n. Spets 14.01.01 «Akusherstvo ta hinekolohiia». Kyiv: 19.

6. Zaporozhan VM, Kozhakiv VI. 2001. Metodychni pidkhody do otsinky tiazhkosti hestozu. Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. 6: 101—106.

7. Loskutova TO. 2013. Stan systemy hemostazu u vahitnykh z hipertenzyvnymy rozladamy ta hennymy polimorfizmamy. Aktualni pytannia pediatrii, akusherstva ta hinekolohii. 1: 151-154.

8. Otsenka yodnoy nedostatochnosti. Bolezni i kontrol za ih likvidatsiey: rukovodstvo dlya rukovoditeley programm. 2-e izd. ISSIDD, YuNISEF i VOOZ, 2001. URL: http // www.iccidd.org/pages/technical-resources.php.

9. Sergienko VI, Bondareva IB. 2006. Matematicheskaya statistika v klinicheskih issledovaniyah. Prakticheskoe rukovodstvo. Moskva, GEOTAR-Media: 303.

10. Sidorova IS, Zayratyants OV, Nikitina NA. 2008. Gestoz i materinskaya smertnost. Akusherstvo i ginekologiya. 2: 13—15.

11. Shamelashvili KL, Loskutova TA, Shtemenko NI. 2013. Korrelyatsiya pokazateley sistemyi gemostaza s markerami perekisnogo okisleniya lipidov u beremennyih s preeklampsiey. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N.Karazina. Seriia: biolohiia. 17(1056): 196—201.

12. Basbug M, Aygen E, Tayyar M et al. 1999. Correlation between maternal thyroid function tests and endothelin in preeclampsia-eclampsia. Obstet Gynecol. 94: 551—555.

13. Carty DM, Anderson LA, Freeman DJ et al. 2012. Early pregnancy soluble E-selectin concentrations and risk of preeclampsia. J Hypertens. 30: 954—959.

14. Gilles R, Heijer D, Ross M et al. 2008. Thyroid function in patients with proteinuria. Netherlands Journal of Medicine. 66(11): 483—485.