• Education of moral qualities in students from medical department as a part of the educational process at the Pediatrics Faculty Department 
en To content

Education of moral qualities in students from medical department as a part of the educational process at the Pediatrics Faculty Department 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):130–132; doi 10.15574/SP.2014.63.130 

Education of moral qualities in students from medical department as a part of the educational process at the Pediatrics Faculty Department 

Shumnaya T. E

Training of future doctors, especially pediatricians at the present stage, requires education of all-round developed, harmonious personality, as a highly qualified specialist so highly moral person. The combination of teaching experience under the project of problem-based learning of students TEMPUS, as an example of optimization of higher education in the EU countries and the latest achievements, with the legacy of the best traditions of national pediatric school improves the efficiency and performance of the training, improves the formation of skills and education of moral qualities in students. 

Key words: moral qualities, educational processes, medical education, students 

REFERENCES: 
1. Андрійчук О. Я. Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.07 / О. Я. Андрійчук. — К., 2003. — 20 с.

2. Видатний український вчений-педіатр В. М. Сідельников / О. П. Волосовець, С. П. Кривопустов, Л. В. Терещенко, Г. В. Шафаренко; за заг. ред. О. П. Волосовця. — Тернопіль : Укрмедкига, 2003. — 166 с.

3. Гребеник Ю. Сучасні тенденції формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та США / Ю. Гребеник // Порівняльно-педагогічні студії. — 2013. — № 2—3 (16—17). — С. 180—185.

4. Мілерян В. Є. Методичні основи підготовки і проведення навчальних занять в медичних вузах : метод. посібн. / В. Є. Мілерян. — К. : Хрещатик, 2003. — 80 с.

5. Педагогіка вищої школи : навч. посібн. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова [та ін.]; за ред. З. Н. Курлянд. — 3-є вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. — 495 с.

6. Скрипник Н. В. До проблеми духовного виховання студентів медичних вузів / Н. В. Скрипник, П. Ф. Дудій, Н. В. Пасєчко // Мед. освіта. — 2012. — № 2. — С. 94—97.