• Clinical experience of using the drug Zipelor in acute inflammatory processes of the oropharynx in children

Clinical experience of using the drug Zipelor in acute inflammatory processes of the oropharynx in children

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.2(90):124–128; doi 10.15574/SP.2018.90.124

Gavrylenko Yu. V.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

Objective: to evaluate the efficacy and safety of using the drug Zipelor in children in the treatment for acute inflammatory processes of the oropharynx, and also after surgical interventions on palatine tonsils (tonsillectomy, tonsilotomy).
Material and methods. Clinical examination and treatment of 65 children aged 5 to 14 years was carried out. The group of outpatients included 45 children: 15 patients were administered Zipelor, 15 children — Nitrofural, and 15 – a combination of these drugs. Separately, the efficacy of Zipelor in the postoperative period was studied in 10 children; the control group consisted of 10 children.
Results and conclusions. The study demonstrated that the drug Zipelor had high clinical efficacy and favorable safety profile in treatment for the acute inflammatory processes in the oropharynx in children. The aerosol form of the drug Zipelor is useful in the postoperative period for acceleration of recovery after tonsillectomy and tonsilotomy, when rinsing of the throat causes painful sensations in the patient.
Key words: acute inflammatory processes of the oral part of the pharynx, topical treatment, Zipelor.

References

1. Drannyk HM, Kurchenko AI, Drannik AH. (2009). Imunna systema slyzovykh. Fiziolohichna mikroflora i probiotyky. Kyiv: Polihraf-Plius.

2. Zabolotko V.M. (holovnyi redaktor). (2017). Otolarynholohichna dopomoha ditiam 0—17 rokiv vkliuchno, shcho perebuvaiut pid nahliadom zakladiv okhorony zdorovia sfery upravlinnia MOZ Ukrainy. 2016 rik. Statystychno-analitychnyi dovidnyk. Kyiv.

3. Kosakovskyi AL., Havrylenko YuV. (2014). Suchasnyi pidkhid do likuvannia hostroho i khronichnoho adenoidytu u dytiachomu vitsi. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 1: 71—7.

4. Laiko AA, Kosakovskyi AL, Zabolotna DD ta in. (2013). Dytiacha otorynolarynholohiia. Kyiv: Lohos.

5. Laiko AA, Melnykov OF, Zhuravlov AS ta in. (2011). Khronichnyi farynhit: kataralnyi, hipertrofichnyi, atrofichnyi. Kyiv: Lohos.

6. Laiko AA, Syniachenko VV, Havrylenko YuV, Shukh LA. (2014). Diahnostyka ta pryntsypy likuvannia limfadenopatii holovy ta shyi. Zhurnal vushnykh nosovykh i horlovykh khvorob. 3: 96—97.

7. Melnikov OF, Gavrilenko YuV. (2016). Kliniko-immunologicheskaya effektivnost ispolzovaniya preparatov lizak i hepilor pri lechenii ostryih faringitov u detey. Zdorove rebenka. 5(73): 26—30.

8. Brandtzaeg P. (2003). Immunology of tonsils and adenoids. Intern. J. Pediatric Otorhinolaryngology. 6751: 569—576.

9. Daele J, Zicot AF. (2000).Humoral immunodeficiency in upper respiratory trackt infections. Some basic, clinical, therapeutic features. Acta otolaryngol. Belg. 54; 3: 373—378.

10. Ogasamara N, Takano K, Kojoma T. (2014). The regulation of adenoidal epithelial cells in children. The 8th Int. symp. of Tonsills and Mucosal Barriers of the upper airways. Zurich. Abstr. 14.