• Chronic glomerulonephritis and pregnancy
en To content

Chronic glomerulonephritis and pregnancy

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):84–87; doi 10.15574/HW.2017.123.84

Islamova O. V.
SI «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine», Kiev

The main data on general issues of epidemiology, etiology, pathogenesis and classification of chronic glomerulonephritis (CGN) in Ukraine were described in the article. The main information on the peculiarities of this clinic disease in pregnant women, on the course and complications of pregnancy, features of fetal development in pregnant women suffering from chronic pyelonephritis were highlighted. Separately, the questions devoted to the optimal tactics of diagnosis and treatment of CGN in pregnant women with characteristics of medicines and their groups applicable in this category of patients are disclosed. The rules for management of pregnancy, delivery and postpartum period are described.
Key words: сhronic glomerulonephritis, pregnancy, treatment.

REFERENCES

1. Shehtman MM. 2011. Rukovodstvo po ekstragenitalnoy patologii u beremennyih. M, Triada-H:568–594.

2. Протоколи лікування ХГН (Наказ № 593 МОЗ України від 02.12.2004 р.).

3. Osnovy nefrolohii. Za red. prof. MO Kolesnyka. K. 2008:21–58.

4. Perederiy VG, Tkach SM. 2009. Osnovyi vnutrenney meditsinyi. K. 2:726–746.

5. Hlomerulonefryt. Infektsii sechovoi systemy. Khronichna nyrkova nedostatnist. Metodychnyi posibnyk-praktykum dlia likariv-nefrolohiv, slukhachiv tsykliv pisliadyplomnoi osvity z pytan klinichnoi nefrolohii. K. 2010:24–35.

6. Barinskiy IF, Shabalina NV, Nikitina AA. 2012. Persistiruyuschie gerpesvirusnyie infektsii u bolnyih hronicheskim glomerulonefritom. Klinicheskaya praktika 3:21–24.

7. Kruhlikov VT, Bahdasarova IV, Kruhlikova IV ta in. 2015. Herpesvirusna infektsiia i hlomerulonefryt u ditei. Ukr. zhurn. nefrolohii ta dializu 46;2:61–67.

8. Lyindin AA. 2010. Gerpesvirusnaya infektsiya i ee rol v porazhenii pochek. Rossiyskiy vestnik perinatologii i pediatrii 55;6:69–77.

9. Ratsionalnaya diagnostika i farmakoterapiya zabolevaniy vnutrennih organov. Pod red. prof. OYa Babaka. K. 2009:169–176.

10. Mukhin IV. 2007. Efektyvnist dvokomponentnoi hipotenzyvnoi terapii u hipertenzyvnykh khvorykh na khronichnyi hlomerulonefryt z oznakamy sympatychnoi hiperaktyvatsii. Ukrainskyi zhurnal nefrolohii ta dializu 4(6):56–62.

11. Nikolskaya IG, Novikova SV, Barinova IV, Fedotova AV i dr. 2012. Hronicheskie bolezni pochek i beremennost: etiologiya, patogenez, klassifikatsiya, klinicheskaya kartina, perinatalnyie oslozhneniya. Rossiyskiy vestnik akushera ginekologa 12(5):21–30.

12. Kolesnyk MO, Holubchykov MV, Saidakova NO, Vladziievska HS ta in. 2006. Klasyfikatsiia khvorob sechovoi systemy ta vedennia rehionalnykh ta natsionalnoho reiestriv khvorykh z khronichnoiu khvoroboiu nyrok. Metodychni rekomendatsii: 37.

13. Fischer MJ. 2007. Chronic kidney disease and pregnancy: maternal and fetal outcomes. Adv. Chronic Kidney Dis. 14(2):132–145. https://doi.org/10.1053/j.ackd.2007.01.004; PMid:17395116

14. Cornelis T, Odutayo A, Keunen J, Hladunewich M. 2011, Jan. The kidney in normal pregnancy and preeclampsia. Semin Nephrol. 31(1):4–14. https://doi.org/10.1016/j.semnephrol.2010.10.002; PMid:21266261

15. Côté AM, Lam EM, von Dadelszen P, Mattman A, Magee LA. 2010. Monitoring renal function in hypertensive pregnancy. Hypertens Pregnancy. 29(3):318–329. https://doi.org/10.3109/10641950902968676; PMid:19943769

16. Edipidis K. 2011, Jan. Pregnancy in women with renal disease. Yes or no? Hippokratia. 15(Suppl 1):8–12.

17. Bellizzi V. 2013. Low-Protein Diet or Nutritional Therapy in Chronic Kidney Disease? Blood Purif. 36:41–46. https://doi.org/10.1159/000350585; PMid:23735624

18. Chauveau P. 2012. The use of a diet with limited use of protein with food: what’s new? J. Ren.l Nutr. 2;2;1:S2–S5.

19. Kolesnyk MO, Dudar IO, Loboda OM, Krasiuk EK. 2012. Vykorystannia malobilkovoi diiety ta preparativ ketoaminokyslot u likuvanni khvorykh na khronichnu khvorobu nyrok: metodychni rekomendatsii (192.11/106.12.). K:22.

20. Nykula TD. 2013. Ukrainski malobilkovi stravy ta aminokysloty / ketokysloty v likuvanni khronichnoi khvoroby nyrok: zb. naukovykh prats (Vyp. 19). Za red. TD Nykuly. Natsionalnyi med. un-t im. O.O. Bohomoltsia MOZ Ukrainy. Aktualni problemy nefrolohii. K, Zadruha:7–22.

21. Medved VI, Islamova EV. 2013. Bezopasnost preparata Kanefron N vo vremya beremennosti: ot klinicheskogo opyita k dokazatelstvam. Prirodnaya meditsina 2(14):15–18.

22. Martynyuk L, Ruzhitska O. 2014. Effect of the Herbal Combination Canephron N on Diabetic Nephropathy in Patients with Diabetes Mellitus: Results of a Comparative Cohort Study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 20(6):472–478. https://doi.org/10.1089/acm.2013.0400; PMid:24738695

23. Naber KG. 2013. Efficacy and safety of the phytotherapeutic drug Canephron N in prevention and treatment of urogenital and gestational disease: review of clinical experience in Eastern Europe and Central Asia. Res. Rep. Urol. 5:39–46. https://doi.org/10.2147/RRU.S45222; https://doi.org/10.2147/RRU.S39288

24. Gaybullaev AA, Kariev SS. 2013. Effects of the herbal combination Canephron N on urinary risk factors of idiopathic calcium urolithiasis in an open study. Z. Phytotherapy. 34:16–20. https://doi.org/10.1055/s-0032-1331473

25. Lapa VI. 2001. Profilaktyka ta likuvannia piznoho hestozu u zhinok z diabetychnymy anhiopatiiamy. Avtoref. dys. kand. med. nauk: 14.01.01. IPAH AMN Ukrainy. K:21.