• Children’s Fears (Psychology and Pathology)
To content Full text of article

Children’s Fears (Psychology and Pathology)

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.4(84):36-40; doi 10.15574/SP.2017.84.36

Zinchenko S. N., Kozachuk V. G., Chursina L. V.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
City Psychoneurological Hospital No.2, Kyiv, Ukraine

Children's fears occur in different age groups and for various reasons. There are psychologically determined fears and fears associated with mental pathology (anxiety reactions, phobias, equivalents of epilepsy). Rehabilitation of children and adolescents who suffer from fears should be conducted jointly by a doctor, parents, and a psychologist.

Key words: children, fears, anxiety, pathological signs, rehabilitation, parents.

References

1. Venar Ch, Kerig P. (2007). Psihopatologiya razvitiya detskogo i podrostkovogo vozrasta. Sankt-Peterburg, Praym-Evroznak: 670.

2. Zinchenko SN, Chursina LV. (2010). Strahi u detey. Zhurnal simeinoho likaria ta simeinoi medsestry. 5.

3. Nyukomb N. (2003). Razvitie lichnosti rebYonka. 8-e izd. Sankt-Peterburg, Piter: 640.

4. Psihologiya razvitiya. Pod red TD Martsinkovskoy. (2001). Moskva, Izdatelskiy tsentr «Akademiya»: 352.

5. Khaitovych MV, Maidannyk VH, Kovalova OA. (2003). Psykhoterapiia v pediatrii. Nizhyn, TOV «Vydavnytstvo «Aspekt-Polihraf»: 216.

Содержание журнала Full text of article