• Актуальные вопросы трансфера инновационных медицинских технологий в области охраны здоровья детей и подростков

Актуальные вопросы трансфера инновационных медицинских технологий в области охраны здоровья детей и подростков

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2017.3(71):70-73; doi 10.15574/PP.2017.71.70

Коренев Н. М., Водолажский М. Л., Сидоренко Т. П., Фомина Т. В., Кошман Т. В.
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков

Приведены обобщенные современные сведения о таких понятиях, как «инновации», «конкурентоспособные медицинские технологии», «диффузия знаний», «трансфер технологий». Раскрыто содержание категории «некоммерческий трансфер», его использование в области охраны здоровья детей и подростков. Выделены этапы внедрения научного продукта исследовательских работ (новых методов диагностики, лечения, организационных мероприятий и др.). Определены инструменты некоммерческого трансфера.
Ключевые слова: медицинская технология, инновация, трансфер технологий, некоммерческий трансфер.

Литература

1. Білоус О.Ю. (2015). Державне регулювання у сфері трансферу знань та технологій як чинник інноваційного розвитку економіки України. Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 2: 100—107. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2015_2_13.

2. Бутенко Д.С., Ткачук І.І. (2015). Трансфер інноваційних технологій: сутність та значення для сучасної економіки України. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Вип. 3: 232—235. http://global-national.in.ua/archive/3-2015/48.pdf.

3. Горбань А.Є., Кочина М.Л. (2016). Інформаційна система планування, обліку, моніторингу та управління інноваційною діяльністю в сфері охорони здоров'я України. Медична інформатика та інженерія. 1: 15—23. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2016_1_5.

4. Довбенко В.І. (2013). Роль потенціалу трансферу знань і технологій в інноваційному процесі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 776: 254—263. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_40.

5. Зайцев В.Є. (2016). Використання інтелектуальної власності як основа ефективної інноваційної діяльності та підвищення конкурентного потенціалу підприємств. Вісник економічної науки України. 1: 54—61. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_11.

6. Козаченко В.Я., Георгіаді Н.Г. (2010). Сучасний стан мереж трансферу технологій за кордоном та проблеми їх розвитку в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 691: 162—172. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10011/1/26.pdf.

7. Концепція розвитку медичної науки і основні напрями наукових досліджень в наукових установах НАМН на 2013—2015 роки (проект). (2013). Международный эндокринологический журнал. 4(52): 63—66.

8. Майданик Л. (2014). Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності в праві України. Юридична Україна. 7: 39—45. http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_7_10.

9. Лазоришинець В.В. та ін. (2014). Питання підвищення ефективності інноваційної та винахідницької діяльності й розвитку трансферу медичних технологій у сфері охорони здоров'я України. Український медичний часопис. 4: 142—145. http://www.umj.com.ua/article/78227/pitannya_pidvishhennya_efektivnosti_innovacijnoi_ta_vinaxidnickoi_diyalnosti_j_rozvitku_transferu_medichnix_texnologij_u_sferi_oxoroni_zdorovya_ukraini_pdf.

10. Погрібний Д.І. (2013). Господарсько-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій. Право та інновації. 4: 27—41. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2013_4_5.

11. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій. Закон України від 14.09.2006 р. №143-V. (2006). Відомості Верховної Ради України. 45: 1479.

12. Родіонова І.В. (2012). Основні форми та етапи здійснення трансферу технологій промислових підприємств. Вісник Запорізького державного університету. 3: 60—65.

13. Свінціцький А.С. Висоцька О.І. (2015). Актуальні питання щодо впровадження медичних інноваційних технологій у закладах охорони здоров'я. Практикуючий лікар. 1: 7—13. http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2015_1_4.

14. Слабкий Г.О., Марков О.Ю., Горбенко О.В. (2012). Цінність та вартість — дві компоненти системи оцінки медичних технологій та прийняття рішень в охороні здоров'я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2: 99—103.

15. Федулова Л.І., Груздова Т.В., Палиця С.В. (2013). Стан розвитку охорони інтелектуальної власності як складової науково-технологічного потенціалу сфери охорони здоров'я України. Український соціум. 3: 99—116. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2013_3_11.