• Стан регуляторних та адаптаційних процесів системи мати—плацента—плід. Оцінка параметрів кардіоритму плода

Стан регуляторних та адаптаційних процесів системи мати—плацента—плід. Оцінка параметрів кардіоритму плода

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.3(83):128-131; doi 10.15574/SP.2017.83.128

Сюсюка В. Г.
Запорізький державний медичний університет, Україна

Мета — на підставі оцінки результатів кардіоінтервалографії дати характеристику параметрів варіабельності серцевого ритму матері та плода, а також їх взаємовпливу.

Пацієнти і методи. Обстежено 56 вагітних у ІІ та ІІІ триместрах. Оцінка варіабельності серцевого ритму вагітної та її плода проводилась на фетальному моніторі «БЕБІ-Кард» (портативний електрокардіограф з функцією реєстрації та аналізу електрокардіограми плода та матері), який був розроблений у лабораторії діагностичних систем Національного аерокосмічного університету «ХАІ-МЕДИКА» (м. Харків). Оцінка основних показників проводилась відповідно до рекомендацій Робочої групи Європейської спілки кардіологів по вивченню варіабельності серцевого ритму (ВСР).

Результати. Встановлено взаємозв'язок показників регуляції кардіоритму матері та плода. Позитивна кореляція мала місце між показниками, які характеризують сумарний показник варіабельності — SDNN (r=+0,352, p<0,05) та СV (r=+0,408, p<0,05), а також загальною потужністю спектра (r=+0,367, p<0,05) та VLF (r=+0,417, p<0,05). Домінування VLF-компоненту, виявлене у 92,86% вагітних та у 94,64% плодів, свідчить про переважання нейрогуморального механізму у регуляції серцевого ритму. Домінування низькочастотного піку — LF (судинного контуру) та HF (автономного контуру) встановлено лише у 1,79% та 5,36% вагітних та у 3,57% і 1,79% плодів відповідно. Аналіз варіабельності серцебиття плода не є самодостатнім методом діагностики його стану, однак наявність таких змін та зв'язків свідчить про взаємовплив механізмів регуляції гемодинаміки матері та плода, а саме нейрогуморальної ланки.

Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать, що у переважної більшості вагітних (92,86%) та їхніх плодів (94,64%) стан вегетативного гомеостазу характеризується переважанням нейрогуморального впливу. При оцінці параметрів кардіоритму матері та плода встановлена позитивна кореляція між показниками, які характеризують сумарний показник варіабельності, а також загальну потужність спектра та VLF, що свідчить про взаємовплив механізмів регуляції гемодинаміки матері та плода.

Ключові слова: вагітність, плід, варіабельність серцевого ритму, кардіоінтервалографія.

Література

1. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (методические рекомендации) / Р.М. Баевский, Г.Г. Иванов, Л.В. Чирейкин [и др.] // Вестник аритмологии. — 2001. — №24. — С.65—87.

2. Гудков Г.В. Нелинейные свойства сердечного ритма плода в прогнозировании пренатальных исходов / Г.В. Гудков // Вестник нових мед. технологий. — 2009. — Т.XVI, №4. — С.36—40.

3. Гудков Г.В. Этапы формирования экстракардиальных влияний на ритм сердца плода в ходе антенатального развития / Г.В. Гудков, Ж.В. Пустовая // Кубанский науч. мед. вестн. — 2012. — №2. — С.54—60.

4. Ерохин А.Н. Функциональное состояние беременной и плода в поздний гестационный период / А.Н. Ерохин, Н.В. Мезенцева // Вестник новых мед. технологий. — 2009. — Т.XVI, №4. — С.34—36.

5. Лахно И.В. Регуляция гемодинамики плода у беременных с преэклампсией / И.В. Лахно // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. — 2011. — №4. — С.28—33.

6. Макаров И.О. Кардиотокография при беременности и в родах: Учебн.пособие / И.О. Макаров, Е.В. Юдина. — Москва: МЕДпресс-информ, 2012. — 112 с.

7. Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Дистрес плода при вагітності та під час пологів» : наказ МОЗ України від 27.12.2006. №900 [Електронний документ]. — Режим доступа : http://www.moz.gov.ua. — Назва з екрану.

8. Сидорова И.С. Течение и ведение беременности по триместрам / И.С. Сидорова, И.О. Макаров. — Москва: ООО Медицинское инфрмационное агенство, 2009. — 304 с.

9. Ушакова Г.А. Методологические подходы и клинические методы исследования регуляторных и адаптационных процессов в биологической системе / Г.А. Ушакова, Л.Н. Петрич // Мать и дитя в Кузбассе. — 2016. — №4(67). — С.4—10.

10. Филинов А.Г. Кардиоритморамма в оценке нервной системы в различные сроки нормально протекающей беременности // А.Г. Филинов // Медицинский альм. — 2016. — №5. — С.55—58.

11. Филиппов О.С. Плацентарная недостаточность / О.С. Филиппов, Е.В. Карнаухова, А.А. Казанцева. — Москва: МЕДпресс-информ, 2009. — 160 с.

12. Хохлов В.П. Исследование регуляции ритма в оценке адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы матери во время беременности с высоким акушерским риском / В.П. Хохлов, Н.В. Протопопов, В.В. Малышева // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. — 2005. — №5(43). — С.105—110.

13. Шульгин В.И. Кардиолаб. Компьютерный кардиографический комплекс / В.И. Шульгин. — Харьков, 2010. — 147 с.

14. Яблучанский Н.И. Вариабельность сердечного ритма. В помощь практическому врачу / Н.И. Яблучанский, А.В. Мартыненко. — Харьков: КНУ, 2010. — 131 с.

15. Fetal pulse oximetry for fetal assessment in labour / Christine E. East, Lisa Begg, Paul B. Colditz, Rosalind Lau // Cochrane Pregnancy and Childbirth Group, 2014. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004075.pub4

16. James P. Neilson Fetal electrocardiogram (ECG) for fetal monitoring during labour // Cochrane Pregnancy and Childbirth Group, 2015. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000116.pub5

17. Lakhno I.V. The hemodynamic repercussions of the autonomic modulations in growth_restricted fetuses / I.V. Lakhno // Alexandria Journal of Medicine. Available online 16 January 2017. https://doi.org/10.1016/j.ajme.2016.12.007

18. Modeling fetal-maternal heart-rate interaction / Van Leeuwen P., Geue D., Lange S., Gronemeyer D.H. // IEEE Eng Med Biol Mag. — 2009. — Vol.28(6). — Р.49—53. https://doi.org/10.1109/MEMB.2009.934625; PMid:19914888

19. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use // Circulation. — 1996. — Vol. 93. — Р. 1043—1065. https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043; PMid:8598068

20. Zarko Alfirevic Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour / Zarko Alfirevic, Declan Devane, Gillian ML Gyte // Cochrane Pregnancy and Childbirth Group, 2013. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006066.pub2

Зміст журналу Текст статті