ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№6_2012

  • Науково-практичний журнал
  • ISSN 2307-5074 (Online); ISSN 1992-5921 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/HW
  • Наклад -
  • 5500 прим.
  • Формат видання -
  • 280Х210 мм
  • Періодичність -
  • 10 номерів на рік

 

Мітченко О. І., Корнацька А. Г., Романов В. Ю., Сопко О. В.

Особливості кардіоваскулярного ризику в пацієнток із синдромом полікістозу яєчників.

9

 

 

Медична реформа в Києві відбудеться тоді, коли в неї повірять ліка-рі і їхні пацієнти.

16

 

 

Профилактика репродуктивных потерь на ранних и поздних сро-ках, современные подходы, направленные на снижение перина-тальной заболеваемости и смертности.

17

 

 

Манухин И. Б., Маркова Е. В., Стрюк Р. И.

Оптимизация комплексного лечения беременных с гестозом и фетоплацентарной недостаточностью.

26

Обследованы 30 беременных с гестозом легкой и средней степени тяжести и фетоплацентарной недостаточностью с нарушением маточно-плацентарного кровотока I–II степени. Изучены пока-затели фетометрии и допплерометрии плацентарного кровотока, гемореологические показатели исходно и на фоне комплексной терапии с применением диосмина (флебодиа 600) и актовегина в течение 1 мес. Все беременные получали комбинированную антигипертензивную терапию бисо-прололом в суточной дозе 2,5–5 мг и нифедипином с медленным высвобождением лекарственного вещества в суточной дозе 30 мг. Отмечена нормализация показателей плацентарного кровотока, достигнута компенсация фетоплацентарной недостаточности, корригированы исходно нарушенные показатели реологических и вязкостных свойств крови.

Ключевые слова: гестоз, фетоплацентарная недостаточность, маточно-плацентарный и фето-плацентарный кровоток, диосмин (флебодиа 600), актовегин.

 

 

Хаща І. І., Чабан А. Т., Дорчинець О. І.

Вагінальні пологи у жінок з рубцем на матці: pro et contra (частина 1)

30

Проведено когортний ретроспективний клініко-статистичний аналіз 200 історій пологів, які відбули-ся в Ужгородському перинатальному центрі (УМПЦ) і 200 карт розвитку новонароджених за 2009–2011 роки. Усі вагітні були розподілені на 2 когорти: І група – 100 жінок, розроджених шляхом пов-торного кесарева розтину в нижньому сегменті, ІІ група – 100 жінок, розроджених шляхом вагіна

льних пологів. Виявлено, що в даних двох групах жінок немає статистично достовірних відміннос-тей за показниками середнього віку, типу проживання, за масою тіла новонароджених, оцінкою за шкалою Апгар на 1-й хвилині життя, товщиною рубця на матці після попереднього кесарева роз-тину. Статистична різниця виявлена за показниками тривалості пологів-операції, об’ємом крово-втрати, тривалістю перебування матері і дитини у стаціонарі. Отже, вагінальні пологи після кеса-рева розтину мають як сильні, так і слабкі сторони. Вибір методу розродження вагітних з рубцем на матці має обиратися виважено, індивідуально в кожному окремому випадку на основі комплексного аналізу даних обстеження. У разі успішних вагінальних пологів після кесарева розтину значно мен-ший об’єм крововтрати і скорочується тривалість перебування в стаціонарі як породіллі, так і дити-ни.

Ключові слова: вагінальні пологи після кесарева розтину, рубець на матці, елективний кесарів розтин, товщина рубця на матці, розрив матки, ускладнення, аналіз, невдала спроба ВПКР.

 

 

Корнацька А. Г., Ревенько О. А., Даниленко Є. Г., Чубай Г. В.

Синдром хронічного тазового болю: погляд гінеколога.

35

Проаналізовані результати запропонованої схеми комплексної терапії синдрому хронічного тазо-вого болю з використанням нестероїдних протизапальних препаратів запальної етіології Німесіл®та Дексалгін® (Берлін-Хемі). Проведене дослідження встановило високу терапевтичну ефективність і тривалий клінічний ефект зазначених препаратів у лікуванні синдрому хронічного тазового болю запальної етіології, що дозволяє рекомендувати вказану схему для широкого клінічного застосува-ння.

Ключові слова: синдром хронічного тазового болю, не стероїдні протизапальні препарати, ліку-вання, Німесіл, Дексалгін.

 

 

Олійник Ю. В., Леуш С. С.

Нова стратегія лікування хронічного запального процесу внутріш-ніх статевих органів у жінок репродуктивного віку. Ефективність застосування Ремесуліду® і комплексу плацентарних регуляторних пептидів.

41

На підставі проведеного аналізу клінічних, мікробіологічних та імунологічних досліджень доведена ефективність застосування Ремесуліду® та комплексу плацентарних регуляторних пептидів з метою лікування та профілактики рецидивів хронічного запального процесу внутрішніх статевих орга-нів у жінок репродуктивного віку.

Ключові слова: хронічний запальний процес, больовий синдром, Ремесулід®, комплекс плаценттарних регуляторних пептидів.

 

 

Герасимова Т. В., Гопчук О. М.

Ефективна антибіотикотерапія – сучасні аспекти застосування ком-бінованих препаратів у практиці гінеколога.

46

У статті представлена оглядова інформація про актуальність раціональної антибіотикотерапії та профілактики в гінекологічній практиці на сучасному етапі з використанням доступних та ефективних засобів, що поєднались в одній лікарській формі.

Ключові слова: тинідазол, ципрофлоксацин, лікування, профілактика, запальні процеси.

 

 

Громова О. А., Торшин И. Ю., Лиманова О. А., Никонов А. А.

Патофизиология вегетативно-сосудистых пароксизмов (приливы) у женщин в период менопаузы и механизм действия β-аланина. Но-вая клинико-фармакологическая концепция.

50

 

 

Астахов В. М., Гусєв В. М.

Особливості акушерської та перинатальної патології в жінок із си-філітичною інфекцією (огляд літератури).

57

У статті представлені дані про динаміку та структуру захворюваності на сифіліс в Україні, деякі особливості перебігу сифілітичної інфекції в сучасності. Наведена інформація про вплив сифілісу на перебіг вагітності та пологів, описані патоморфологічні та імуногістохімічні зміни в плаценті за наявності сифілісу, клінічні прояви сифілісу в новонароджених.

Ключові слова: сифіліс, вагітність, плацента, імунні комплекси.

 

 

Шурпяк С. А.

Венозний тромбоемболізм в акушерстві – питання профілактики і лікування.

61

У статті представлений аналіз проблеми венозного тромбоемболізму при вагітності та короткий огляд різних класів антитромботичних препаратів, що застосовуються у світі та Україні з метою профілактики та лікування венозного тробоемболізму в акушерстві.

Ключові слова: венозний тромбоемболізм, тромбоемболія легеневої артерії, антитромботичні препарати.

 

 

Макаренко М. В., Говсеєв Д. О., Станішевська Л. М., Грідчин С. В., Жукова С. М., Сівак В. В.

Досвід застосування екстракорпоральної антибіотикотерапії в місь-кому пологовому будинку № 5 м. Києва при різній акушерсько-гіне-кологічній патології.

68

Екстракорпоральна антибіотикотерапія (ЕКАТ) є одним з найбільш перспективних шляхів реалізації транспортування лікарських препаратів безпосередньо в патологічне вогнище, що значно підвищує клінічну результативність лікування. Є повідомлення про застосування ЕКАТ при різних гнійно-за-пальних патологіях, у тому числі і при гінекологічних. Дана робота присвячена ефективності прове-дення процедури ЕКАТ в Київському пологовому будинку № 5 для лікування ряду гнійно-запальних станів в акушерстві та гінекології. Проліковано 96 пацієнток з гнійними пухлинами придатків, пельві-оперитонітом, гострим аднекситом, післяопераційними гнійно-септичними ускладненнями, карбун-кулом нирки при вагітності. Процедуру ЕКАТ проводили за стандартною методикою з деякими варіаціями, використовуючи різні антибіотики – цефтриаксон, уназин, аугументин, офлоксин, авелокс, амоксиклав. Проводили по 1–3 процедури ЕКАТ протягом тижня під контролем зміни температури тіла і показників крові. Показана ефективність застосування ЕКАТ при ряді гнійно-септичних патологій в акушерстві та гінекології. Позитивний ефект від застосування ЕКАТ спостерігався після 2–3 процедур залежно від патології і вихідного стану пацієнток при використанні всіх застосовуваних антибіотиків.

Ключові слова: екстракорпоральна антибіотикотерапія (ЕКАТ), гнійно-запальні стани в акушерстві та гінекології.

 

 

Голяновський О. В., Мехедко В. В., Жежер А. А., Кулаковський М. М., Бачинська М. А.

Методи регіонарної аналгезії в пологах.

71

У статті описані механізми виникнення та проведення болю під час пологів та методи регіонарної анестезії щодо купірування болю в пологах. Також описані методики проведення спінальної, епідуральної та каудальної аналгезії. Наведені показання, протипоказання та основні ускладнення да-них методів знеболювання. Запропонований диференційований підхід щодо застосування кожного методу аналгезії.

Ключові слова: біль у пологах, регіонарна анестезія, диференціальний підхід щодо застосування.

 

 

Корнацька А. Г., Дубенко О. Д.

Фітоселективна терапія у жінок з безплідністю та доброякісними захворюваннями молочних залоз на етапах реабілітації репроду-ктивної функції.

76

 

 

Жабченко І. А., Похитун М. В.

Корекція дисбіотичних станів у вагітних з безсимптомною бактеріу-рією.

81

 

 

Спиридонова Н. В., Басина Е. И., Мелкадзе Е. В.

Неспецифический вагинит у беременных: возможно ли лечение с сохранением вагинальных лактобацилл?

83

В терапии неспецифических вагинитов у беременных, учитывая частоту сочетанной инфекции, це-лесообразно использовать комбинированные препараты с широким спектром действия. Целью исследования являлось выявление влияния комплексного антимикробного препарата на количество лактобактерий при терапии неспецифического вагинита у беременных. В исследовании участвова-ли 33 беременных со сроком гестации 18,34±1,46 недель с различной акушерской патологией. По результатам общеклинического и лабораторного обследования в исследование включены пацие-нтки с наличием неспецифического вагинита, которым в течение 12 дней проводилось лечение комплексным препаратом Полижинакс (неомицина сульфат 35 000 МЕ + полимиксина В сульфат 35 000 МЕ + нистатин 10 0000 МЕ, вспомогательные вещества – диметикон, витамины А, Е, D, соевый лецитин, аминокислоты, фосфолипиды). Клинический мониторинг осуществлялся до лечения, на 3–4-й день от начала терапии и по окончании терапии (13–14-е сутки). Объективными методами была показана нормализация клинических показателей, уменьшение микробной контами-нации во влагалищных выделениях беременных. В 78,8% случаев на фоне применения Полижи-накса был восстановлен нормальный микробиоценоз влагалища.

Ключевые слова: беременность, неспецифический вагинит, лактобациллы, микробиоценоз влагалища, антимикробная терапия, неомицина сульфат, полимиксина B сульфат, нистатин, Полижинакс.

 

 

Макаров О. В., Козлов П. В., Дуленков А. Б., Такташова Р. Н., Воронцова Ю. Н.

Пути профилактики перинатальной заболеваемости и смертности при недоношенной беременности.

91

Приведен обзор наиболее эффективных методов профилактики и лечения преждевременных ро-дов, профилактики синдрома дыхательных расстройств плода. Проведенный анализ перинаталь-ного исхода при недоношенной беременности, осложненной преждевременным разрывом плодных оболочек (ПРПО), показал целесообразность пролонгирования беременности до 31 нед, что способствует снижению перинатальной смертности, частоты тяжелых дыхательных расстройств и хро-нических заболеваний легких у новорожденных. При разрыве оболочек в более поздние сроки пролонгирование беременности показано только на период проведения профилактики СДР, так как дальнейшее увеличение безводного промежутка достоверно повышает риск гнойно-септических осложнений у беременных.

Ключевые слова: преждевременные роды, преждевременный разрыв плодных оболочек, пери-натальная заболеваемость, перинатальная смертность, Гинипрал.

 

 

Грищенко О. В., Лахно И. В., Сторчак А. В., Ткачев А. Э.

Улучшение функционального резерва печени у беременных с пре-эклампсией: акценты на состоянии плода.

96

Проведено изучение функционального резерва печени и вариабельности сердечного ритма плода у 102 беременных с преэклампсией в сроках 34–40 нед, 52 из которых в комплексе терапии назначали гепатопротекторный препарат Энерлив. Установлено, что преэклампсия сопровождается снижением функционального резерва печени. Это было обусловлено вазоспазмом и поражением ге-патоцитов. Разобщение регуляторных механизмов гемодинамики матери и плода угнетает вариабельность сердечного ритма плода. Использование препарата Энерлив у беременных с преэклампсией способствует восстановлению функционального резерва печени и активизации компенсаторных гемодинамических трофотропных реакций плода. Назначение Энерлива оптимизирует ле-чение пациенток с преэклампсией, что улучшает исходы беременности для матери и плода.

Ключевые слова: преэклампсия, печень, плод, Энерлив.

 

 

Назаренко Л. Г., Тарусіна О. В., Єрмолаєв В. В.

Використання орального пробіотика в лікуванні бактеріального вагінозу у вагітних із ризиком невиношування.

99

Наведено обґрунтування і досвід використання орального пробіотика лактобацил для лікування бактеріального вагінозу у формі монотерапії у вагітних із загрозою невиношування в ІІ триместрі. Зроблено висновок про високу клініко-лабораторну ефективність, надійні показники безпеки, прийнятності.

Ключові слова: бактеріальний вагіноз, оральний пробіотик, невиношування.

 

 

Паєнок О. С., Ципкун А. Г., Костів М. О.

Показники метаболізму оксиду азоту та нуклеїновий гомеостаз у вагітних із ендемічними тиреопатіями.

103

Проведено обстеження 160 вагітних із патологією щитоподібної залози та 20 вагітних із фізіологіч-ним перебігом гестації для визначення специфіки обміну оксиду азоту, вмісту L-аргініну в сироватці венозної крові та нітратів у сечі, стану нуклеїнового гомеостазу. Отримані результати свідчать про участь оксиду азоту та нуклеїнових кислот у механізмах порушень системного та регіонального кровообігу у вагітних із тиреопатіями, а отже, і можливість використання вказаних показників в оцінці ефективності терапії.

Ключові слова: патологія щитоподібної залози, вагітність, оксид азоту, нуклеїнові кислоти, нуклеази.

 

 

Сергієнко С. М., Юдіна Т. В., Колеко Н. О.

Особливості стану імунної системи у вагітних з метаболічним синд-ромом.

107

Поширеність метаболічного синдрому (МС) у теперішній час становить від 5 до 20% і продовжує збільшуватися. Проте взаємовідносини перебігу МС і гестаційного процесу, а також роль імуноло-гічних зсувів у постанні ускладнень гестації у пацієнток з МС вивчені ще недостатньо. За даними обстеження 105 вагітних з надлишковою масою тіла було встановлено розвиток вторинної імуноло-гічної недостатності за гіпосупресорним варіантом (для якого характерно переважне зниження рів-ня Т-супресорів на тлі загальної Т-лімфопенії), дисімуноглобулінемії та активація імунокомплексних реакцій. Вираженість імунологічних порушень щільно корелює з рівнем ІМТ. За індивідуальним ана-лізом імунограм пацієнток з МС було встановлено зв’язок між характером імунологічних зсувів та особливостями перебігу вагітності, а саме – залежність розвитку загрози викидня та ранніх гестозів від значення індексу CD4/CD8 і концентрації ЦІК.

Ключові слова: метаболічний синдром, ускладнення вагітності, порушення імунітету.

 

 

Шурпяк С. О.

Аналіз стану біоценозу піхви при терапії звичного невиношування вагітності.

111

 

 

Гецко Н. В.

Особливості функціонування системи мати–плацента–плід у вагіт-них – носійок вірусу папіломи людини високого онкогенного потен-ціалу.

114

У статті вказано на особливості функціонування фетоплацентарного комплексу у вагітних – носійок вірусу папіломи людини високого онкогенного потенціалу. Виявлено високий відсоток патологічного перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Ключові слова: вагітність, папіломавірусна інфекція, фетоплацентарний комплекс.

 

 

Подольский Вл. В.

Особливості менструальної функції у жінок з хронічними запаль-ними захворюваннями статевих органів.

117

У статті наведені результати клініко-епідеміологічних досліджень щодо частоти й особливостей катамнезу хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку. Визначена частота і структура порушень менструальної функції та факторів ризику залежно від частоти заго-стрень запальних захворювань.

Ключові слова: порушення менструальної функції, хронічні запальні захворювання статевих органів, частота, структура.

 

 

Бойчук А. В., Берегуляк О. О.

Вплив різних способів профілактики та терапії посткастраційного синдрому на стан кісткової тканини.

122

 

 

Вдовиченко Ю. П., Мельниченко А. Ю.

Підвищення ефективності ранньої діагностики захворювань шийки матки, враховуючи клініко-спадкові фактори ризику.

126

У статті обґрунтовується доцільність медико-генетичного консультування хворих задля формува-ння груп ризику відносно розвитку раку шийки матки, оптимізації ранньої діагностики і профілактики новоутворень. Описані результати клініко-генетичного обстеження 267 жінок, що звернулися в Київ-ський обласний онкологічний диспансер та жіночу консультацію поліклініки № 1 Дарницького райо-ну м. Києва в період з 2005 по 2008 р.

Ключові слова: новоутворення шийки матки, рання діагностика, клініко-генетичне обстеження, групи ризику.

 

 

Грищенко О. В., Лахно И. В.

Преодоление антибиотикорезистентности у пациенток с воспали-тельными заболеваниями органов малого таза.

129

Проведено изучение ступенчатого использования препаратов Сорцеф и Цитерал у пациенток с острым сальпингоофоритом. У данного контингента женщин в микробном пейзаже отмечалось наличие ассоциаций простейших, аэробных и анаэробных микроорганизмов, а также сочетание двух и более возбудителей ЗППП в 84,5% случаев. Назначение препаратов Сорцеф и Цитерал превосходит по антимикробному эффекту доксициклин, способствует полному завершению вос-палительного процесса и восстановлению нормальной микрофлоры внутренних женских гениталий.

Ключевые слова: острый сальпингоофорит, лечение, Сорцеф, Цитерал.

 

 

Дубоссарська З. М., Грек Л. П.

Диференціальна лікувальна тактика при поєднанні доброякісної патології геніталій, що супроводжується синдромом хронічного та-зового болю.

132

Проведено імуногістохімічне дослідження рівня експресії рецепції гормонів в ендо-, міометрії і ен-дометріоїдних гетеротопіях при поєднаних доброякісних захворюваннях геніталій (ПДЗГ) із синд-

ромом хронічного тазового болю. Встановлено зниження рецепторної активності стероїдних гор-монів у міру віддалення ендометріоїдного вогнища від матки, що корелювало в нашому дослід-женні з вираженістю больового синдрому; зворотна кореляційна залежність визначалася до ядер-ного негістонового білка Кi-67 – чинника проліферації. Диференційована лікувальна тактика поля-гала в призначенні Гн-РГ пацієнткам з ПДЗГ, з вираженою експресією до рецепторів естрогенів та прогестерону і проліферативною активністю як у залозах ендометрія, так і в стромі, з подальшим призначенням КОК. Проведене лікування сприяло усуненню больового синдрому в 64,4% випадків у тематичних хворих, нормалізації менструальної функції, що дозволило підвищити ефективність лікування ПДЗГ з больовим синдромом.

Ключові слова: експресія рецепторів гормонів, поєднані доброякісні захворювання геніталій, синдром хронічного тазового болю, диференційована лікувальна тактика.

 

 

Ганжий І. Ю.

Особливості репродуктивного анамнезу жінок із синдромом полі-кістозних яєчників залежно від їх віку.

135

У проведеному дослідженні проаналізовані особливості репродуктивного анамнезу в жінок різних вікових груп із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ). Автори виявили, що у даної категорії жі-нок частіше реєструється первинне безпліддя, а в кожній п’ятій вагітність переривається 9–10 тиж гестації. Середня кількість вагітностей становить 1 тільки у пізньому репродуктивному віці, і тільки кожна четверта пацієнтка має пологи в анамнезі.

Ключові слова: синдром полікістозних яєчників, репродуктивний анамнез, вагітність, пологи, аборти.

 

 

Кишакевич И. Т.

Особенности минеральной плотности костной ткани у женщин с естественной менопаузой.

137

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о необходимости оценки минеральной плотности костей у женщин с естественной менопаузой. При этом наиболее значимыми факторами риска развития остеопороза являются: позднее менархе и ранняя менопауза; низкий индекс массы тела; наличие экстрагенитальной патологии. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке алгоритма диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: естественная менопауза, минеральная плотность костной ткани.

 

 

Корнацька А. Г., Вовк І. Б., Чубей Г. В., Ракша І. І.

Тактика ведення жінок з лейоміомою матки з урахуванням репро-дуктивних намірів.

139

Результати дослідження 45 жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки показали, що комбі-нований підхід до лікування, який включав передопераційну підготовку шляхом введення агоністів гонадотропін-рилізинг-гормонів та консервативну міомектомію, дозволив нормалізувати менстру-альну функцію у 90% жінок та призвів до нормалізації функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи у даного контингенту пацієнток. З метою профілактики рецидиву захворювання необхідно проводити реабілітаційну терапію, ефективним методом якої є використання внутрішньо-маткової системи «Мірена». Це дозволило запобігти рецидиву лейоміоми матки у всіх обстежених жінок, які не планували вагітність.

Ключові слова: лейоміома матки, комбіноване лікування.

 

 

Сімрок В. В., Тананакіна О. М., Талабішка В. І.

Оцінка екстрагенітальної патології в жінок з аномальними матко-вими кровотечами.

143

У статті наводяться результати ретроспективного аналізу 275 випадків маткових кровотеч (не пов’язаних з вагітністю) у жінок репродуктивного віку, що лікувались у гінекологічному відділенні Феодосійського пологового будинку. За результатами проведеного дослідження можна припустити, що чинниками, які ускладнюють перебіг захворювання і збільшують тривалість кровотечі, є екстра-генітальна патологія.

Ключові слова: маткова кровотеча, репродуктивний вік, екстрагенітальна патологія.

 

 

Дубоссарська Ю. О., Дубоссарська З. М.

Тержинан – препарат вибору в лікуванні бактеріального вагінозу.

147

У статті висвітлено сучасні уявлення про піхвовий мікробіоценоз і патогенез поширеної гінеколо-гічної патології – бактеріального вагінозу, які пов’язані з утворенням біоплівок. Викладено сучасні підходи до діагностики та лікування даного захворювання з урахуванням міжнародних рекоменда-цій. Показано, що, за даними багатьох авторів, Тержинан є ефективним і безпечним препаратом вибору в лікуванні бактеріального вагінозу в акушерсько-гінекологічній практиці.

Ключові слова: вагінальний мікробіоценоз, біоплівка, бактеріальний вагіноз, лікування, Тержинан.

 

Щербина М. О., Диннік О. О.

Особливості вмісту лептину у крові хворих на пубертатні маткові кровотечі

154

У статті представлено дані обстеження 93 пацієнток з пубертатними матковими кровотечами. Визначено частоту порушень секреції лептину, яка залежала від ІМТ . Встановлено, що для хворих із надлишковою масою тіла характерною є гіперлептинемія. Не виявлено вікової динаміки підвищення лептину. У пацієнток з високим рівнем лептину частіше спостерігаються зміни з боку вуглевод-ного і ліпідного спектрів крові.

Ключові слова: пубертатні маткові кровотечі, лептин, вуглеводний і ліпідний спектри.

 

 

Зелинский А. А., Ермоленко Т. А., Самсонова В. В., Шаповал Н. В., Чумак З. В.

Оптимизация терапии климактерического синдрома в перименопа-узе.

157

Проведено открытое мультицентровое рандоминизированное сравнительное исследование. Обс-ледовано 446 женщин (средний возраст 47,3±0,6 года) с климактерическим синдромом (КС) в пери-менопаузе. Анализ применения монотерапии препаратом Климактоплан Н, комбинации препарата Климактоплан Н и ЗГТ для лечения КС показал разную скорость снижения интенсивности симптомов КС и разное «качество» самочувствия в течение периода лечения, но в итоге через 3 мес те-рапии у пациенток всех групп получен хороший клинический эффект. Путем математического мо-делирования определена возможность прогнозировать динамику изменения интенсивности клинических проявлений КС при проведении различных видов лечения, что позволит правильно подобрать индивидуальную программу терапии КС в перименопаузе. Применение комбинации препа-рата Климактоплан Н и ЗГТ для лечения КС (пошаговый переход на снижение дозы эстрогенного компонента ЗГТ и на монотерапию Климактопланом Н) ведет к улучшению переносимости и повышению безопасности терапии, что в конечном счете повышает комплаентность лечения.

Ключевые слова: климактерический синдром, перименопауза, лечение, Климактоплан Н, ЗГТ.

 

 

Волошин А. А.

Прогностические факторы риска развития спаечного процесса у пациенток с различным числом чревосечений в анамнезе.

166

Полученные результаты позволили определить прогностические факторы риска возникновения спаечного процесса в брюшной полости у пациенток с чревосечениями в анамнезе. К ним относятся: повторные чревосечения, особенно в сочетании с верхнесрединной лапаротомией; неблагоприятное течение послеоперационного периода; оперативные вмешательства по поводу перитонита. Полученные результаты необходимо использовать при разработке тактики выпол-нения лапароскопических операций и ведения послеоперационного периода.

Ключевые слова: спаечный процесс, чревосечения в анамнезе, прогнозирование.

 

 

Калюта А. О.

Папіломавірусна інфекція геніталій: сучасні методи діагностики.

169

Стаття присвячена проблемі діагностики папілома вірусної інфекції геніталій. У роботі розглянуті сучасні методи визначення вірусу папіломи людини, проаналізовано їх переваги та недоліки в діагностиці даної патології.

Ключові слова: вірус папіломи людини, клініко-візуальний метод діагностики, кольпоскопія, Digene-тест, цитологічний та гістологічний методи діагностики, гіперекспресія білка р16 (INK4a/CDKN2a), імуноцитогістохімічне дослідження.

 

 

Пирогова В. І., Литвинюк С. І., Козловський І. В., Вереснюк Н. С.

Роль і місце імуномодулюючої терапії в оперативній гінекології у пацієнток із генітальним інфікуванням.

173

 

 

Булавенко О. В., Льовкіна О. Л.

Особливості функціонального стану ендометрія та яєчників у жінок раннього репродуктивного віку зі стрес-індукованим безпліддям.

179

Виявлені значні порушення функціонального стану ендометрія та яєчників у жінок зі стрес-індуко-ваним безпліддям, що зумовлює неповноцінне внаслідок недостатньої гемодинаміки формування жовтого тіла та недостатні секреторні зміни в ендометрії. Зазначені порушення негативно вплива-ють на стан тканин ендометрія і не забезпечують адекватних умов для імплантації заплідненої яйцеклітини.

Ключові слова: стрес, безпліддя, функціональний стан ендометрія, функціональний стан яєчників.

 

 

Суліма Г. М.

Оцінка ефективності ендохірургічної пластики маткових труб у від-новленні репродуктивної функції у пацієнток із тазовими перито-неальними спайками і безпліддям.

186

Проведено ретроспективний аналіз впливу ступеня тяжкості перитонеальних тазових спайок на відновлення природньої фертильності у разі застосування оперативної лапароскопії у жінок із тазовими перитонеальними спайками і безпліддям.

Ключові слова: перитонеальні тазові спайки, безпліддя, ендохірургічне лікування.

 

 

Вінник Ю. О., Ткачук Т. В.

Сучасні тенденції в лікуванні раку молочної залози.

188

Огляд присвячено актуальній проблемі онкології – висвітленню сучасних поглядів на комбіноване і комплексне лікування раку молочної залози. Проведено аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури. Дана оцінка перевагам і недолікам хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного й гормона-льного методів лікування та їх поєднання. Оцінена роль таргетної терапії в лікуванні раку молочної залози.

Ключові слова: рак молочної залози, комбіноване і комплексне лікування.

 

 

Сухін В. С.

Клінічні особливості хворих на рак вульви.

192

У статті наведено стан рівня захворюваності на рак вульви. Середній вік хворих на рак вульви останнім часом виріс до 70,3 року. Початкові форми раку вульви виявляються у 36% випадках. Пухлина переважно локалізована в області великих статевих губ. Метастатичне ураження регіонарних лімфатичних вузлів виявляється у 26,3% випадків.

Ключові слова: рак вульви, захворюваність, локалізація пухлини.

 

 

Точка Грефенберга: гинекологический миф или источник женско-го удовольствия?

195