• Передчасний розрив плодових оболонок: нові генетичні чинники та можливий патогенез їхньої реалізації

Передчасний розрив плодових оболонок: нові генетичні чинники та можливий патогенез їхньої реалізації

HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):26–29; doi 10.15574/HW.2017.118.26

Венцківська І. В., Страшко І. В., Венцівський К. О., Загородня О. С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Перинатальний центр, м. Київ

У статті наведено результати вивчення поліморфізму генів групи глутатіон-S-трансферази у вагітних із передчасним розривом плодових оболонок.

Мета дослідження: пошук патогенетичних чинників передчасного розриву плодових оболонок та удосконалення алгоритму ведення пацієнток із цим ускладненням за недоношеної вагітності.

Матеріали та методи. Обстежено 68 вагітних з передчасним розривом плодових оболонок за недоношеної вагітності та 37 роділь в активній фазі першого періоду передчасних пологів на тлі цілого плодового міхура. У всіх вагітних визначено поліморфізм генів глутатіон-S-трансферази, а також активність основних показників перекисного окиснення ліпідів та ферментів антиоксидантної системи.

Результати. Наведене вірогідне домінування серед вагітних з передчасним розривом плодових оболонок носіїв гомозиготної форми одного або кількох із зазначеної групи генів. Виявлене напруження процесів перекисного окиснення ліпідів визначено як патогенетичний чинник допологового розриву амніотичних мембран. Залежність підвищеного вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів від поліморфізму генів другої фази детоксикації продемонстровано високими значеннями коефіцієнта Спірмана – від 0,71 до 0,74.

Заключення. Генетичний поліморфізм ферментів другої фази детоксикації є чітко асоційованим з накопиченням вторинних продуктів окиснення, що може свідчити про порушення метаболізму на межі клітинної мембрани. Це, власне, і є чинником передчасного розриву плодових оболонок. Такі патогенетичні особливості зумовлюють розвиток та генералізацію запального процесу.

Ключеві слова: передчасний розрив плодових оболонок, недоношена вагітність, глутатіон-S-трансфераза, перекисне окиснення ліпідів.

Література:
1.Ахмад Халед Німер Абу Халіл. Роль сполучнотканинних елементів плідних оболонок у виникненні їх передчасного розриву при недоношеній вагітності: Автореф. дис. … канд. мед. наук.: спец.14.01.01 «Акушерство і гінекологія». – Харків, 2009. – 20 с.

2.Венцковский Б.М. Полиморфизм генов глутатион-S-трансферазы – независимый фактор риска преждевременного разрыва плодных оболочек / Б.М. Венцковский, А.С. Загородняя, Т.В. Цапенко, И.В. Страшко / Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2015. – № 6 (42). – С. 8–15.

3. Загородня О.С. Поліморфізм другої фази детоксикації в генезі передчасного розриву плодових оболонок / О.С. Загородня, С.Ст. Леуш, В.О. Ткаліч, І.В. Страшко // Здоровье женщины. – 2015. – № 5 (101). – С. 99–101.

4. Квашніна Л.Б. Профілактика порушень ендотеліальної функції у дітей у період переходу від здоров’я до синдрому вегетативної дисфункції / Л.Б. Квашніна, Т.Б. Ігнатова // Современная педиатрия. – 2016. – № 5 (77). – С. 16–24. doi 10.15574/SP.2016.77.16

5. Морозова Н.И. Возможности профилактики у женщин с нарушениями инволюции матки /н.и. Морозова, В.П. Квашенко, О.М. Бабенко, Н.А. Морозова, И.Н. Еременко// Медико-социальные проблемы семьи – 2014. – т. 19, № 1. – с. 14–15.

6. ACOG Commitee of Practice Bulletens-Obstetrics, authors. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologist. (ACOG practice Bulletin No80: premature rupture of membranes) // Obstet Gynecol. – 2007. – N 109. – Р. 1007–1019. PMid:17400872

7. Allan J. Polymorphism in glutathione S-transferase P1 is associated with susceptibility to chemotherapy-induced leukemia /J. Alllan, C. Wild, S. Rollinson, E. Willett, A. Moorman et al. // Proc. Nat. Acad. Sci. – 2001. – N 98. – Р. 11592–11597. https://doi.org/10.1073/pnas.191211198; PMid:11553769 PMCid:PMC58774

8. Bulmakhanov T.S. Polymorphisms at GSTM1, GSTP1, GSTT1 Detoxification Genes Loci and Risk of Breast Cancer in Kazakhstan Population/ T.S. Balmu-khanov, A.K. Khanseitova, V.G. Nigma-tova, E.E. Ashirbekov, Sh. Zh. Talaeva, N.A. Aitkhozhina// Breast Cancer Research. – 2013. – № 2. – Р. 114–118. https://doi.org/10.4236/abcr.2013.24019

9. Garite T.J. Management of premature rupture of membranes / T.J. Garite // J.Clinical Perinatology. – 2001. – Vol. 28. – P. 837–847. https://doi.org/10.1016/S0095-5108(03)00081-2

10. Wolfensberger A. Neonatal mortality and morbidity after aggressive long-term tocolysis for preterm premature rupture of membranes: a methodologic review /Wolfensberger A., Zimmermann R., Mandach U. //Fetal Diagn.Ther. – 2006. – № 21. – Р. 366–373. https://doi.org/10.1159/000092467; PMid:16757913

Зміст журналу Текст статті