• Особливості морфофункціонального стану плаценти у жінок з кесаревим розтином в анамнезі

Особливості морфофункціонального стану плаценти у жінок з кесаревим розтином в анамнезі

HEALTH OF WOMAN.2017.1(117):74–78; doi 10.15574/HW.2017.117.74

Назаренко Л. Г., Недорезова К. М., Сорокіна І. В.
Харківська медична академія післядипломної освіти
КЗОЗ «Харківський міський клінічний пологовий будинок № 6»
Харківський національний медичний університет

У статті представлено результати клініко-морфофункціонального дослідження стану плаценти у жінок з кесаревим розтином (КР) в анамнезі, проведеного для з’ясування можливого зв’язку морфогенезу плаценти з особливостями функціональної спроможності оперованої матки.

Мета дослідження: визначення особливостей морфофункціонального стану посліду в жінок, які мають в анамнезі КР, за різних варіантів функціональної спроможності рубця.

Матеріали та методи. Обстежено 30 жінок з КР в анамнезі, у тому числі 15 – з розродженням плановим повторним КР, а також 15 – зі спробою вагінальних пологів. Спеціальні методи дослідження – морфометричний, гістологічний, імуногістохімічний. Об’єкт дослідження – плацента.

Результати. Установлено, що морфофункціональний стан плаценти за наявності оперованої матки характеризується включенням адаптаційних процесів, спрямованих на покращення плодово-плацентарного кровообігу. В умовах оперованої матки, «скомпрометованого» нижнього сегмента, за наявності як повноцінного рубця, так і патологічно зміненого у плаценті відсутні інволютивно-дистрофічні та склеротичні процеси, відбувається активація колагеноутворення, що є компенсаторним механізмом. За наявності неспроможного нижнього сегмента матки у плаценті спостерігаються морфологічні еквіваленти напруженості компенсаторних реакцій, що має значення фактора, який обтяжує перинатальний прогноз, що, у свою чергу, обмежує шанси на успіх спроби вагінальних пологів.

Заключення. Морфогенез плаценти за оперованої матки характеризується розвитком адаптаційних реакцій, перелік яких не залежить від морфофункціональної характеристики нижнього сегмента, тоді як ступінь їхньої вираженості визначається наявністю спроможного або неспроможного рубця.

Ключові слова: кесарів розтин, плацента, вагінальні пологи.

Література:
1. Антипкин Ю.Г. Патология плаценты (современные аспекты) / Ю.Г. Антипкин, Т.Д. Задорожная, О.И. Парницкая. – К., 2016. – 124 с.

2. Баскаков П.Н. Клинико-эндокринологические особенности у женщин с «болезнью оперированной матки»: Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.01 / Киевская медицинская академия последипломного образования. – К., 1997. – 24 с.

3. Гиллерсон А.Б. О болезни оперированной матки: Вопросы теоретического и практического акушерства и гинекологии / А.Б. Гиллерсон // Минздрав РСФСР: Омский медицинский институт им. Калинина, 1965. – № 65. – С. 17–22.

4. Губіна-Вакулик Г.І, Сорокіна І.В., Марковський В.Д., Купріянова Л.С., Сидоренко Р.В. Спосіб кількісного визначення вмісту антигену в біологічних тканинах. Патент на корисну модель № 46489 G01N 33/00, 25.12.2009. Бюл. № 4.

5. Неровня А.М. Морфогистологические особенности плацент при беременности, осложненной гестозом, и состояние здоровья новорожденных / А.М. Неровня, А.И. Киселев // Охрана материнства и детства. – 2012. – № 2 (20). – С. 16–21.

6. Новикова С.В. К вопросу о структурных основах, определяющих функциональные проявления плацентарной недостаточности / С.В. Новикова, С.В. Савельев // РМЖ. – 2014. – № 14. – С. 10–30.

7. Полуянова О.М. Оптимізація прегравідарної підготовки у жінок з рубцем на матці після кесарева розтину: Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.01 – акушерство та гінекологія / О.М. Полуянова; Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика. – К., 2015. – 19 с.

8. Сажина Т.В. Морфологические проявления компенсаторных реакций плаценты у женщин с экстрагенитальной патологией / Т.В. Сажина, Т.А. Агеева // Вестник НГУ. Серия: Биология, клиническая медицина. – 2010. – Т. 8. – Вып. 4. – С. 62–70.

Зміст журналу Текст статті