• Оптимізація тактики ведення пацієнток з ускладненою ектопією шийки матки

Оптимізація тактики ведення пацієнток з ускладненою ектопією шийки матки

HEALTH OF WOMAN. 2017.3(119):86–91; doi 10.15574/HW.2017.119.86

Пирогова В. І., Мазур Ю. Ю., Шурпяк С. О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Збереження значної поширеності патології шийки матки, схильність до тривалого, рецидивного перебігу, можливість злоякісної трансформації зумовлюють актуальність пошуку ефективних методів лікування.

Мета дослідження: розроблення і оцінювання ефективності алгоритму ведення пацієнток з ускладненою формою ектопії шийки матки.

Матеріали та методи. Проведено комплексне обстеження та лікування 68 жінок у віці 18–35 років з ектопією шийки матки. Виконували УЗД органів малого таза, дослідження функції щитоподібної залози, D-статусу, гормонального балансу, просту та розширену кольпоскопію, цитологічне дослідження мазків з шийки матки, дослідження мікробіоти піхви. Сліпим методом залежно від методики лікування пацієнтки були розподілені на дві групи по 34 жінки. Пацієнткам основної групи проводили системну корекцію D-дефіциту, дисгормональних розладів курсовим застосуванням препаратів Епігалін по 1 капсулі тричі на добу, Аквадетрим у дозі 3000 МО/добу та місцевим застосуванням супозиторіїв Депантол (двічі на добу протягом 10 днів до і протягом 10 днів після втручання, починаючи з 5-ї доби). У групі порівняння обстеження і ведення проводили відповідно до чинних рекомендацій МОЗ України.

Результати. Після десятиденного курсу системної і місцевої терапії Депантолом в основній групі отримано зниження частоти ендоцервіциту з 41,2% до 5,9%, підвищення частоти нормоценозу піхви з 8,8% до 88,2% з нормалізацією цитологічної картини – збільшення кількості I типу мазка за Папаніколау з 29,4% до 94,1%; візуально і кольпоскопічно діагностовано відсутність ектопії шийки матки (уперше виявленої) у 40,0% жінок основної групи при 25,0% у групі порівняння.

Заключення. Комплексна перед- і післяопераційна терапія з використанням місцевого застосування препарату Депантол у пацієнток з ектопією шийки матки дозволяє досягти стійкої корекції дисбіотичних порушень за рахунок зменшення бактеріального обсіменіння, змін якісного і кількісного складу мікрофлори, збільшення кількості ендогенних лактобактерій. Нормалізація гормонального гомеостазу, корекція D-статусу за рахунок синергічної дії Епігаліну, Аквадетриму дозволяє підвищити ефективність топічних терапевтичних заходів, скоротити терміни епітелізації шийки матки, знизити частоту ускладнень після деструкції і рецидивів ектопії шийки матки. Ведення пацієнток з ектопією шийки матки на підставі запропонованих діагностично-лікувальних заходів, спрямованих на корекцію мікрофлори вагінального біотопу, активацію імунітету, нормалізацію гормонального балансу, посилення репаративних процесів шийки матки, сприяє підвищенню ефективності лікування як неускладнених, так і ускладнених форм ектопії шийки матки з 84,0% до 95,5%, зменшує необхідність застосування деструкції вогнища ураження.

Ключові слова: ектопія шийки матки, радіохвильова деструкція, Депантол, Епігалін, дефіцит вітаміну D.

Література:
1. Анализ причин рецидивирования эктопии шейки матки после коагуляции / Н.Ф. Хворостухина, Ю.В. Михеева, Д.А. Новичков [и др.] // Фундаментальные исследования. – 2014. – 10 (3). – С. 562–566.

2. Бадретдинова Ф.Ф. Репродуктивная функция женщин после деструктивных операций на шейке матки / Ф.Ф. Бадретдинова, В.В. Кортунова // Акушерство, гинекология и репродукция. – 2015. – № 1. – С. 54–58.

3. Буртушкина Н.К. Эффективность радиоволнового метода лечения доброкачественных заболеваний шейки матки / Н.К. Буртушкина, А.Ф. Куперт // Сибирский медицинский журнал. – 2011. – № 2. – С. 74–76.

4. Ваганова С.Е. Комбинированное лечение доброкачественных заболеваний шейки матки / С.Е. Ваганова // Акушерство и гинекология. – 2010. – № 5. – С. 116–120.

5. Кулавский В.А., Насырова С.Ф. Псевдоэрозия шейки матки у нерожавших женщин (клиника, диагностика, лечение). – Уфа, 2000. – 153 с.

6. Михеева Ю.В. Современный подход к лечению осложненной эктопии шейки матки / Ю.В. Михеева, Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков // Акушерство, гинекология и репродукция. – 2016. – № 2. – С. 24–31.

7. Прилепская В.Н. Патология шейки матки и генитальные инфекции. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 385 с.

8. Роговская С.И. Комплексная терапия заболеваний шейки матки с применением препаратов депантол и лавомакс / С.И. Роговская, Л.А. Теребнева, Н.М. Подзолкова // Акушерство и гинекология. – 2014. – № 10. – С. 95–103.

9. Роговская С.И. Микробиоценоз влагалища и цервикальная патология / С.И. Роговская // Consilium Medicum. – 2014. – 16 (6). – С. 51–55.

10. Active squamous metaplasia of the cervical epitheliumis associated with subsequent acquisition of human papillomavirus 16 infection among healthy young women / Hwang L.Y., Ma Y., Shiboski S.C. [et al.] // J. Infect. Dis. – 2012. – 206 (4). – Р. 504–11. https://doi.org/10.1093/infdis/jis398; PMid:22696500 PMCid:PMC3491738

11. International terminology of colposcopy: an updated report from the International Federation for cervical pathology and colposcopy / Walker P. [et al.] // Obstet. Gynecol. – 2003. – 101 (1). – Р. 1775–1777. https://doi.org/10.1097/00006250-200301000-00032; https://doi.org/10.1016/S0029-7844(02)02581-4

12. Tempera G. Management of aerobic vaginitis / G. Tempera, P.M. Furneri // Gynecol. Obstet. Invest. – 2010. – Vol. 70, № 4. – P. 244–249. https://doi.org/10.1159/000314013; PMid:21051843

Зміст журналу Текст статті