• Оцінка взаємозв’язку особистісної та ситуативної тривожності з типом темпераменту у вагітних

Оцінка взаємозв’язку особистісної та ситуативної тривожності з типом темпераменту у вагітних

HEALTH OF WOMAN. 2017.3(119):69–72; doi 10.15574/HW.2017.119.69

Сюсюка В. Г.
Запорізький державний медичний університет

Певний рівень тривожності необхідний для ефективного пристосування до дійсності, тривожність за шкалою «нейротизм – емоційна стабільність» є одним з вимірювальних параметрів особистості, які відображають індивідуальну реакцію на стрес.

Мета дослідження: оцінювання типів темпераменту вагітних та їхній взаємозв’язок з особистісною та ситуативною тривожністю.

Матеріали та методи. Обстежено 392 вагітні у ІІ та ІІІ триместрах гестації. Індивідуально-психологічні особливості вагітних та їхній психоемоційний стан досліджували з використанням комплексу психодіагностичних методів: особистісного опитувальника Бехтеревського інституту, шкали Спілбергера–Ханіна та опитувальник EPQ Айзенка. Варіаційно-статистичне оброблення результатів здійснювали з використанням програм аналізу «STATISTICA 6.0».

Результати. Згідно з «колом Айзенка» серед основних типів темпераменту відповідність сангвініку фіксували з найбільшою частотою, він виявлений у 139 обстежених вагітних, що становило 35,46%. Холеричний темперамент виявлений у 94 (23,98%), меланхолічний – у 88 (22,45%) вагітних та у 71 (18,11%) вагітних – флегматичний. При оцінюванні результатів опитування за EPQ Айзенка з урахуванням рівня тривожності встановлено, що показник нейротизму статистично достовірно (р<0,05) зростав відповідно до рівня як особистісної тривожності (ОТ), так і ситуативної тривожності (СТ). Зазначені вище результати підтверджуються наявністю позитивної кореляції нейротизму з рівнем СТ (r=+0,347; p<0,05) та більш значущу – з рівнем ОТ (r=+0,666; p<0,05).

Заключення. За результатами проведеного дослідження встановлена статистично достовірна (р>0,05) різниця як за рівнем особистісної тривожності (ОТ), так і ситуативної тривожності між вагітними, тип темпераменту яких відповідав сангвініку, у порівнянні з холериком та меланхоліком, а також флегматику – у порівнянні з холериком та меланхоліком. Порівнюючи сангвініків з флегматиками та холериків з меланхоліками, статистично достовірна (р>0,05) різниця встановлена тільки за рівнем ОТ.

Ключові слова: вагітність, психоемоційний стан, нейротизм, тип темпераменту, тривожність.

Література:
1. Абабков В.А. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / В.А. Абабков, М.Перре. – СПб.: Речь, 2004. – 166 с.

2. Галич С.Р. Прееклампсія як синдром психоемоційної та вегето-судинної дизадаптації: Дис. … д-ра мед. наук: 14.01.01 / Галич Світлана Родіонівна. – Одеса, 2006. – 326 с.

3. Ефанова Т.С. Психические расстройства и качество жизни беременных с угрозой невынашивания: Дисс. … канд. мед. наук: 14.01.06 / Ефанова Татьяна Сергеевна. – Томск, 2014. – 228 с.

4. Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических тестов /А.А. Карелин. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с.

5. Кушнир Е.А. Особенности восприятия времени и временной перспективы беременных женщин / Е.А. Кушнир // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Психологія. – 2014. – Т. 19. – Вип. 3 (33). – С. 64–72.

6. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика / Малкина-Пых И.Г. – М.: Эксмо, 2010. – 1024 с. (Новейший справочник психолога).

7. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: учебное пособие / В.Д. Менделевич. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 432 с.

8. Миронова Е.Е. Сборник психологических тестов. Часть I: Пособие / Е.Е. Миронова. – Мн.: Женский институт ЭНВИЛА, 2005. – 155 с.

9. Назаренко Л.Г. Роль стану психоемоційної сфери вагітної жінки при нормальному і ускладненому гестаційному процесі (огляд літератури) / Назаренко Л.Г. // Жіночий лікар. – 2013. – № 2. – С. 42–46.

10. Нуллер Ю.Л. Структура психических расстройств / Ю.Л. Нуллер. – К: Сфера, 2008. – 128 с.

11. Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ беременности. Хрестоматия / Д.Я. Райгородский (редактор-составитель). – Самара: Издательский Дом БАХРАХ-М, 2013. – 784 с.

12. Субботина Л.Ю. Психологическая защита и стресс / Субботина Л.Ю. – X.: «Гуманитарный Центр», 2013. – 300 с.

Зміст журналу Текст статті