• Клініко-функціональні особливості хронічного бронхіту у підлітків-курців

Клініко-функціональні особливості хронічного бронхіту у підлітків-курців

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.3(83):112-116; doi 10.15574/SP.2017.83.112

Ільченко С. І., Чергінець В. І., Фіалковська А. О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Мета — вивчити клінічні та функціональні особливості перебігу хронічного бронхіту (ХБ) у підлітків-курців.

Пацієнти та методи. Обстежено 66 підлітків віком від 14 до 18 років (середній вік — 16,3±0,2 року). Групу 1 склали 15 підлітків-курців з ХБ, групу 2 — 14 підлітків-некурців з ХБ, групу порівняння — 25 підлітків-курців без респіраторних симптомів. Дослідження включало збір анамнезу та об'єктивне обстеження. У курців вивчався статус тютюнокуріння як фактор ризику розвитку захворювання з розрахунком індексу курця та показника «пачка/роки». Усім пацієнтам проводили спірометричні вимірювання. Силу дихальних м'язів визначали за допомогою запатентованого пристрою для визначення тиску повітря у дихальних шляхах людини.

Результати. Виявлено, що кількість епізодів бронхіту на рік у курців і некурців майже не відрізнялася. Проте достовірно різнилася їх тривалість, яка переважала у курців та в середньому становила 4,2±0,1 тижня проти 3,6±0,1 тижня (р<0,05). У курців з ХБ у періоді клінічної ремісії достовірно частіше відзначалися респіраторні симптоми. Аналіз середніх значень спірометричних показників, максимального експіраторного та інспіраторного тиску показав достовірне їх зниження у підлітків-курців порівняно з асимптомними курцями. Встановлено, що у курців з ХБ порівняно з некурцями сила інспіраторних м'язів була достовірно нижчою, ніж експіраторних.

Висновки. Стан дихальних м'язів впливає на прогноз формування та перебіг хронічної бронхолегеневої патології у підлітків-курців та залежить від стажу тютюнокуріння. Сила вдиху та видиху — це інтегровані показники, які свідчать про порушення дренажної функції бронхів, можуть визначатись неінвазивними інструментальними методами та використовуватись при скринінговому обстеженні підлітків-курців для визначення ризику розвитку хронічного бронхіту.

Ключові слова: хронічний бронхіт, підлітки, тютюнокуріння, сила дихальних м'язів.

Література

1. Авдеев А.В. Оценка силы дыхательных мышц в клинической практике / А.В. Авдеев // Атмосфера. Пульмонология и аллергология. — 2008. — № 4. — С. 12—17.

2. Антипкін Ю.Г. Сучасні погляди на етіопатогенез, клініко-діагностичні та лікувально-профілактичні особливості перебігу запального процесу при неспецифічних захворюваннях органів дихання у дітей (огляд літератури) / Ю.Г. Антипкін, Т.Г. Надточій // Перинатология и педиатрия. — 2011. — № 1(45). — С. 19—23.

3. Боронина Л.Г. Диагностика хронических инфекционно-воспалительных заболеваний лёгких у детей / Л.Г. Боронина, Е.В. Саматова // Лаборатория ЛПУ. — 2015. — № 6. — С. 31—35.

4. Дука К.Д. Хронічний бронхіт у дітей та підлітків — минуле, сучасне та майбутнє / К.Д. Дука, С.І. Ільченко, С.Г. Іванусь. — Дніпропетровськ, 2013. — 189 с.

5. Курение как фактор риска формирования заболеваний органов дыхания у детей и подростков / М.А. Скачкова, О.В. Никитина, И.Н. Чайникова, [и др.] // Оренбургский мед. вестн. — 2015. — № 2 (10). — С. 35—38.

6. Оценка распространённости респираторных симптомов и возможности скрининга спирометрии в диагностике хронических легочных заболеваний / А.Г. Чучалин, Н.Г. Халтаев, В.Н. Абросимов [и др.] // Пульмонология. — 2010. — № 2. — С. 56—61.

7. Перцева Т.О. Тютюнопаління як фактор формування дисфункції дихальних м'язів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / Т.О. Перцева, О.В. Мироненко // Український пульмонолог. журн. — 2005. — № 2. — С. 47—49.

8. Трунцова Е.С. Проблемы хронических бронхолёгочных заболеваний у подростков / Е.С. Трунцова, Г.Р. Сагитова, Э.А. Хасьянов // Вестник совр. клин. медицины. — 2009. — № 3. — С. 37—39.

9. Хронические бронхолегочные болезни у детей как проблема современной педиатрии / С.Ю. Каганов, Н.Н. Розинова, В.Н. Нестеренко, Ю.Л. Мизерницкий // Российский вестн. перинатол. и педиатрии. — 2013. — № 1. — С. 10—17.

10. Шипко А.Ф. Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи детям с заболеваниями органов дыхания / А.Ф. Шипко // Медицина сьогодні і завтра. — 2014. — №1(62). — С. 110—116.

11. Heredity of chronic bronchitis: A registry-based twin study / H. Meteran, V. Backer, K. O. Kyvik [et al.] // Respiratory Medicine — 2014. — Vol. 108, Issue 9. — Р. 1321—1326. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2014.06.010; PMid:25049143

12. Salvi S. Tobacco smoking and environmental risk factors for chronic obstructive pulmonary disease / S.Salvi // Clinics in Chest Medicine. — 2014. — Vol. 35, Issue 1. — P. 17—27. https://doi.org/10.1016/j.ccm.2013.09.011; PMid:24507834

Зміст журналу Текст статті