• Досвід застосування набуметону в онкогінекологічних хворих

Досвід застосування набуметону в онкогінекологічних хворих

HEALTH OF WOMAN. 2017.3(119):118–122; doi 10.15574/HW.2017.119.118

Карташов С. М., Олешко К. М.
Харківська медична академія післядипломної освіти

Мета дослідження: вивчення дії набуметону в онкогінекологічних хворих у післяопераційний період.

Матеріали та методи. Обстежено 98 пацієнток 40–78 років, яких було розподілено на дві групи: основна група – 58 пацієнток, з яких 37 – хворі на рак ендометрія I–IIІ ст. і 21 – на рак яєчників II–IV ст. (FIGO); група порівняння – 40 хворих (17 і 23 пацієнтки відповідно). Усім хворим було проведено хірургічне лікування. У післяопераційний період застосовували НПЗП – набуметон. До операції і на 10-у добу післяопераційного періоду вивчені такі показники: клінічний аналіз крові, ФНП-a, церулоплазмін, дієнові кон’югати (ДК), малоновий діальдегід (МДА), антиоксидантна активність (АОА). Уміст ФНО-a у сироватці крові проводили радіоімунологічним, а ДК, МДА, АОА – біохімічним методом.

Результати. Установлено: вміст лейкоцитарної формули до початку лікування у порівнюваних групах не виявив вірогідних відмінностей. Після хірургічного втручання в обох групах відзначали збільшення абсолютних показників усіх фракцій лейкоцитів. Рівень церулоплазміну у хворих групи порівняння у післяопераційний період достовірно підвищився, а в основній групі показники церулоплазміну істотно не відрізнялися. Рівень ФНП-a у до- і післяопераційний періоди у порівнюваних групах не відрізнявся. На 10-у добу післяопераційного періоду він вірогідно зростав у групі порівняння, а при застосуванні набуметону у післяопераційний період рівень ФНО-a не підвищувався. Вихідні показники, що характеризують процеси ПОЛ та АОА, в обох групах не мали суттєвих відмінностей. Оцінюючи динаміку показників до і після операції, відзначено, що у хворих у крові рівень ДК як в основній, так і в групі порівняння зріс. Застосування набуметону привело до незначного зростання ДК. Уміст МДА у післяопераційний період збільшився в обох групах, однак недостовірно у порівнянні з показниками до хірургічного втручання. У групі порівняння після проведеного лікування антиоксидантний захист був вірогідно знижений. В основній групі застосування набуметону сприяло меншому зниженню АОА. Використання набуметону дозволило відмовитися від наркотичних аналгетиків у більш ранні терміни післяопераційного періоду.

Заключення. Використання у післяопераційний період набуметону дозволяє зменшити больовий синдром, кількість запальних ускладнень; сприяє нормалізації процесів ПОЛ, перешкоджає пригніченню антиоксидантної системи, що знижує ендогенну інтоксикацію і покращує результати лікування онкогінекологічних хворих.

Ключові слова: набуметон, онкогінекологічні хворі, протизапальна дія, фактор некрозу пухлини, церулоплазмін, дієнові кон’югати, малоновий діальдегід, антиоксидантна активність.

Література:
1. Осипова Н.А. Новые тенденции в тактике фармакотерапии хронической раковой боли / Н.А. Осипова // Боль. – 2006. – № 2 (11). – С. 38–44.

2. Решетняк В.К., Кукушкин М.Л. Боль: физиологические и патофизиологические аспекты. В Кн.: Актуальные проблемы патофизиологии (избранные лекции)/ Под ред. Б.Б. Мороза. – М.: Медицина, 2001. – С. 354–389.

3. Осипова Н.А., Абузарова Г.Р. Нейропатическая боль в онкологии: современная фармакотерапия. – М., 2006. – 22 с.

4. Насонов Е.Л. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов в медицине в начале 21 века / Е.Л. Насонов // Русский медицинский журнал. – 2003. – № 11 (7). – С. 375–378.

5. Нестероидные противовоспалительные средства: методическое пособие / под. ред. Л.С. Страчунский, С.Н. Козлов. – Смоленск, 2006.

6. Hypersensitivity to nabumetone: cross reactivity with naproxen / P.R. Perez-Ezquerra, L. Sanchez-Morillas, J.J. Laguna Martinez [et al.] // Ann Allergy Asthma Immunol. 2013 Jul; 111 (1):74–5. https://doi.org/10.1016/j.anai.2013.05.006; PMid:23806470

7. A diclofenac suppository-nabumetone combination therapy for arthritic pain relief and a monitoring method for the diclofenac binding capacity of HSA site II in rheumatoid arthritis / N. Setoguchi, N. Takamura, K. Fujita [et al.] // Biopharmaceutics & Drug Disposition. 2013 Mar; 34 (2):125–36. https://doi.org/10.1002/bdd.1829; PMid:23225308

8. Nabumetone use and risk of acute pancreatitis in a case-control study / S.C. Hung, K.F. Liao, H.C. Hung [et al.] // Pancreatology. 2016 May-Jun; 16 (3):353–7. https://doi.org/10.1016/j.pan.2016.03.003; PMid:27029853

Зміст журналу Текст статті