• Діагностика та прогнозування розвитку післяпологового ендометриту: новий погляд на проблему

Діагностика та прогнозування розвитку післяпологового ендометриту: новий погляд на проблему

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):59-64; doi 10.15574/PP.2017.69.59

Діагностика та прогнозування розвитку післяпологового ендометриту: новий погляд на проблему

Булавенко О. В., Остап'юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Мета — провести удосконалення діагностики та прогнозування розвитку післяпологового ендометриту шляхом застосування методу флуоресцентної спектроскопії.

Пацієнти та методи. Обстежено 120 породіль із післяпологовими ендометритами та 38 породіль із неускладненим перебігом післяпологового періоду (контрольна група). Для них проведено дослідження спектрально-флуоресцентних характеристик сироватки крові, у тому числі в процесі лікування.

Результати. Показано, що достовірними (р<0,05) прогностичними факторами розвитку післяпологового ендометриту є наявність запальних захворювань нижнього відділу статевих шляхів, аномалій пологової діяльності та TORCH-інфекцій. Встановлено, що зниження інтенсивності флуоресценції та наявність довгохвильового зсуву є достовірними маркерами діагностики гнійно-запальних захворювань, у тому числі післяпологового ендометриту (р<0,05). У результаті порівняння чутливості, специфічності, позитивного відношення імовірностей, позитивної та негативної прогностичної цінностей показників лейкоцитозу та С-реактивного білка з достовірними маркерами гнійно-запальних захворювань для останнього методу отримані для них найкращі результати.

Висновки. Cпектрально-флуоресцентні характеристики сироватки крові є надійним маркером діагностики гнійно-запальних захворювань в акушерсько-гінекологічній практиці.

Ключові слова: післяпологовий ендометрит, гнійно-запальні захворювання, метод флуоресцентної спектроскопії.

Література

1. Апробація методу флуоресцентної спектроскопії для діагностики післяпологових гнійно-септичних ускладнень / О.В. Булавенко, Л.Р. Остап'юк, В.О. Рудь, А.С. Волошиновський // Вісник ВНМУ. — 2015. — № 19 (1). — С. 161—167.

2. Астахов В.М. Этиология, патогенез, клиника, лечение и профилактика послеродового эндометрита / В.М. Астахов, В.В. Свиридова, Г.В. Былым // Вісник асоціації акушерів-гінекологів України. — 2000. — № 4 (9). — С. 77—84.

3. Бойко В.І. Ехографічні особливості при різних варіантах гнійно-запальних ускладнень після кесарева розтину / В.І. Бойко // Акушерство та гінекологія. — 2006. — № 6. — С. 65—69.

4. Вдосконалення ранньої діагностики гнійно-септичних ускладнень: інформаційний лист / Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України. — Київ, 2014. — 4 с.

5. Воронін К.В. Гістероскопія у діагностиці та лікуванні різноманітних форм післяпологового ендометриту / К.В. Воронін, Т.С. Петрашенко, Т.В. Демченко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2000. № 3 (379). — С. 115—117.

6. Грызунов Ю.А. Альбумин сыворотки крови в клинической медицине / Ю.А. Грызунов, Г.Е. Добрецов (ред.). — Москва : ГЭОТАР-медиа, 1998. — 440 с.

7. Грызунов Ю.А. Проведение измерений параметров ЭКА и ОКА на анализаторе АКЛ-01 в Альбумин сыворотки крови в клинической медицине / Ю.А. Грызунов, Г.Е. Добрецов. — Москва: ГЭОТАР-медиа, 1998. — С. 104—107.

8. Краснопольский В.И. Акушерский сепсис как репродуктивная проблема / В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова, Н.А. Щукина // Акушерство и гинекология. — 2007. — № 3. — С. 38—42.

9. Краснопольский В.И. Реальные пути снижения частоты кесарева сечения в условиях современного взгляда на перинатальную смертность / В.И. Краснопольский, Л.С. Логутова // Акушерство и гинекология. — 2008. — № 3. — С. 15—20.

10. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопи / Дж. Лакович. — Москва : Мир; 1986, — 496 с.

11. Обґрунтування доцільності застосування методу флуоресцентної спектроскопії в комплексній діагностиці післяпологового ендометриту / О.В. Булавенко, Л.Р. Остап'юк, В.О. Рудь, А.С. Волошиновський // Здоровье женщины. — 2016. — № 3 (109). — С. 71—75.

12. Пат. №76953 Україна. А61В 17/00 G01N 33/48, G01N 21/64. Герич І.Д., Булавенко О.В., Остап'юк Л.Р., Волошиновський А.С., Мягкота С.В. Спосіб ранньої діагностики гнійно-септичних ускладнень за допомогою методу флуоресцентної спектроскопії. № 201207441; заявл. 19.06. 2012; опубл. 25.01.2013. Бюл. №2.

13. Серов В.Н. Профилактика материнской смертности / В.Н. Серов // Акушерство и гинекология. — 2011. — № 7 (1). — С. 4—10.

14. Флуоресцентна спектроскопія: можливості застосування в медичній практиці / І.Д. Герич, О.В. Булавенко, Л.Р. Остап'юк [та ін.]. — Львів: Ліга-Прес, 2015. — 366 с.

15. Хачкарузов С.Г. УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические трудности и ошибки / С.Г. Хачкарузов. — Cанкт-Петербург, 2004. — 661 с.

16. Черницкий Е.А. Спектральный люминесцентный анализ в медицине / Е.А. Черницкий, Е.Й. Слобожанина. — Минск: Наука и техника, 1989. — 141 с.

17. Acosta C. Severe maternal sepsis in the UK, 2011—2012: a national case-control study / C. Acosta // PLoS Med. — 2014. — № 11 (7). — Р. e1001672. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001672; PMid:25003759 PMCid:PMC4086731

18. Cantwell R. Saving Mothers' Lives: Reviewing maternal deaths to make motherhood safer: 2006-2008. The Eighth Report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom / R. Cantwell // BJOG. — 2011. — № 118 (1). — P. 1—203. PMid:21356004

19. Clark S. Maternal death in the 21st century: causes, prevention, and relationship to cesarean delivery / S. Clark // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2008. — Vol. 199 (1). — 36.e1—36.е5.

20. Gerych I. Spectral-fluorescent properties of serum as a reliable marker for early diagnosis of sepsis / I. Gerych, O. Bulavenko, L. Ostapiuk // Journal of Gynecology and Obstetrics. — 2014. — № 2 (5). — С. 71—74. https://doi.org/10.11648/j.jgo.20140205.11.

21. J. Van Dillen. Maternal sepsis: epidemiology, etiology and outcome / J. van Dillen // Curr Opin Infect Dis. — 2010. — Vol. 23 (3). — P. 249—254. https://doi.org/10.1097/QCO.0b013e328339257c; PMid:20375891

Зміст журналу Текст статті