Стр. 2 - Перинатология и педиатрия №3 за 2011 год

Упрощенная HTML-версия

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ» АМН УКРАЇНИ
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ
Научно практический журнал
ПЕРИНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ
Науково практичний журнал
Постановою Президії ВАК України № 1 05/4 від 26.05.2010 р. журнал «Перинатологія та педіатрія» включено до переліку наукових видань
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових фахових ступенів доктора і кандидата наук.
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Лук'янова Олена Михайлівна
Академік НАН, АМН України, Російської АМН,
д.м.н., професор, радник директора Державної установи «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології» АМН України, м. Київ
ЗАСТ. ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: Антипкін Юрій Геннадійович
Академік НАН, АМН України, д.м.н., професор, директор Державної установи «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології» АМН України, м. Київ
НАУКОВІ КОНСУЛЬТАНТИ: Степанківська Галина Костянтинівна
д.м.н., професор, член.#кор. НАН, АМН України, м. Київ
Омельченко Людмила Іванівна
д.м.н., професор, заст. директора ДУ «ІПАГ» АМН України, м. Київ
ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР: Квашніна Людмила Вікторівна
д.м.н., професор, завідувач відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів
Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» АМН України, м. Київ
ДИРЕКТОР ПРОЕКТУ: Бахтіярова Дана Олегівна
ВЕРСТКА ТА ДИЗАЙН: Щербатих Володимир Станіславович
Абатуров Олександр Євгенійович
Айсберг Юрій Рувімович
Бабій Ігор Леонідович
Бережний В'ячеслав Володимирович
Венцківський Борис Михайлович
Вовк Ірина Борисівна
Волосянко Андрій Богданович
Гордієнко Ірина Юріївна
Гнатейко Олег Зиновійович
Грищенко Валентин Іванович
Дашкевич Валентина Євдокимівна
Дука Катерина Дмитрівна
Задорожна Тамара Данилівна
Запорожан Валерій Миколайович
Знаменська Тетяна Костянтинівна
Іванюта Лідія Іванівна
Коломійцева Антоніна Георгіївна
Пісарєва Світлана Петрівна
Подольський Василь Васильович
Ципкун Анатолій Григорович
Аряєв Микола Леонідович
Банадига Наталія Василівна
Бєсєдін Віктор Михайлович
Волосовець Олександр Петрович
Гойда Ніна Григорівна
Денисова Маргарита Федорівна
Євтушенко Станіслав Костянтинович
Кирилова Людмила Григорівна
Коренєв Микола Михайлович
Крамарєв Сергій Олександрович
Коржинський Юрій Степанович
Крючко Тетяна Олександрівна
Лапшин Володимир Федорович
Майданник Віталій Григорович
Маркін Леонід Борисович
Моісеєнко Раїса Олександрівна
Неділько Віктор Петрович
Няньковський Сергій Леонідович
Сенаторова Ганна Сергіївна
Сулима Олена Григорівна
Тищенко Валентина Андріївна
Тяжка Олександра Василівна
Туманова Лариса Євгенівна
Чайка Володимир Кирилович
Чернишов Віктор Павлович
Шунько Єлизавета Євгенівна
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
РЕДАКЦІЙНА РАДА:
ВИДАВЦІ
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ» АМН УКРАЇНИ
ВИДАВНИЦТВО «ЕКСПЕРТ»
Атестовано
Вищою атестаційною комісією України № 1?05/4 від 26.05.2010 р.
Адреса для листування:
Україна, 04210, м.Київ?210, а/я 32,
Адреса редакції:
Україна, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 85?87, оф.37, Тел./факс: (044) 529?70?27; 230?27?19
E mail:
pediatr@d?line.org.ua; expert@nbi.com.ua
http://medexpert.org.ua/
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15781?4253 ПР від 24.09.2009 р.
Видається з 1999 р.
Періодичність виходу — щоквартально
Рекомендовано вченою радою ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» АМН України Протокол № 8 від 06.09.2011 р.
Підписано до друку 29.09.2011 р.
Формат 60х90/8. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 17. Об л.?вид. арк. 13,95
Загальний наклад 8000 прим.
Видруковано у друкарні «Аврора?принт»,
м. Київ, вул. Причальна, 5, тел. (044) 550?52?44
Передплатити «Перинатологію та педіатрію» можна в будь?якому поштовому відділені.
Передплатний індекс 22811
Усі статті рецензовані. Цілковито або часткове розмножування в будь?який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається лише з письмового
дозволу редакції. Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець
©ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» АМН України, 2009
©Видавництво «Експерт», 2009
Внимание! Подписаться на журнал «Перинатология и педиатрия»
Вы можете во всех отделениях связи Украины
Подписной индекс 22811
Журнал «Перинатологія та педіатирія» реферується Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України