• Итоги 40-летних научных исследований харьковской клиники детской хирургии по улучшению лечения острых гнойно-воспалительных заболеваний у детей

Итоги 40-летних научных исследований харьковской клиники детской хирургии по улучшению лечения острых гнойно-воспалительных заболеваний у детей

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):19-24; doi 10.15574/PS.2017.54.19

Давиденко В. Б., Пащенко Ю. В., Давиденко Н. В.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Представлен обзор результатов сорокалетних исследований сотрудников кафедры детской хирургии и детской анестезиологии Харьковского национального медицинского университета с целью улучшения лечения тяжелых гнойно-воспалительных заболеваний у детей. Многолетние исследования позволили создать целое направление в детской хирургии и накопить богатый опыт лечения тяжелых хирургических заболеваний у детей.

Ключевые слова: детская хирургия, научные исследования.

Литература

1. Білопашенцев В. О. Магнітотерапія у лікуванні та профілактиці ранньої спайкової кишкової непрохідності у дітей (експериментально-клінічне дослідження): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.34 – дитяча хірургія / В. О. Білопашенцев ; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 1996. – 22 с.

2. В’юн В. В. Підвищення ефективності діагностики та лікування природжених вад розвитку шлунково-кишкового тракту та сечовидільної системи у дітей: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія / В. В. В’юн ; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 1999. – 19 с.

3. Давиденко В. Б. Комплексная методика определения жизнеспособности кишки и перитонизация дискредитированных ее участков соседней петлей у детей: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.35 – детская хирургия / В. Б. Давиденко ; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1982. – 13 с.

4. Давиденко В. Б. Повышение эффективности лечения аппендикулярных перитонитов у детей (клинико-экспериментальное исследование): автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.35 – детская хирургия / В. Б. Давиденко ; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1994. – 35 с.

5. Давиденко Н. В. Мініінвазивна хірургія та адресна антибактеріальна терапія в лікуванні гострих деструктивних пневмоній у дітей (експериментально-клінічне дослідження): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія / Н. В. Давиденко ; Харк. нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2015. – 19 с.

6. Данилова В. В. Особливості клініки синдрому ендогенної інтоксикації та його корекції у новонароджених з хірургічною патологією: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія / В. В. Данилова ; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 2001. – 20 с.

7. Заика В. А. Хирургическая коррекция синдрома короткой кишки в растущем организме (экспериментально-клиническое исследование): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.35 – детская хирургия / В. А. Заика ; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1987. – 24 с.

8. Махер А. А. Ю. Застосування внутрішньотканинного діадинамофорезу антибіотиків та озонованого фізіологічного розчину в комплексному лікуванні вродженого гідронефрозу у дітей (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія / Ю. А. А. Махер ; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 2003. – 22 с.

9. Пат. на корисну модель 110598 Україна, МПК С12Q 1/04, C12N 13/00, A61N 7/00. Спосіб пригнічення продукції планктонних клітин біоплівками патогенних мікроорганізмів, збудників гнійно-запальних процесів / В. Б. Давиденко, М. М. Мішина, В. В. М’ясоєдов, Ю. В. Пащенко, С. Ю. Штикер, Н. В. Давиденко (UA); заявник і патентовласник Харк. нац. мед. ун-т. – № u 2016 05850; Заявл. 30.05.2016; Опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

10. Пат. на корисну модель 81485 Україна, МПК G01N 21/01, G01N 21/15. Спосіб оцінки ефективності впливу низькоінтенсивного ультразвукового випромінювання на руйнування первинних біоплівок та попередження формування вторинних біоплівок мікроорганізмами / В. Б. Давиденко, Н. В. Давиденко, М. М. Мішина, Ю.В. Пащенко, Ю. О. Катасонов, О. С. Дубовик, Ю.М. Мішин (UA); заявник і патентовласник Харк. нац. мед. ун-т. – № u 2013 02375; Заявл. 25.02.2013; Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.

11. Пат. на корисну модель 88457 Україна, МПК А61N 7/00. Пристрій для ультразвукової санації осередків запалення / В. Б. Давиденко, Ю. О. Катасонов, Н. В. Давиденко, В. В. М’ясоєдов, М. М. Мішина, В. В. Ганічев (UA); заявник і патентовласник Харк. нац. мед. ун-т. – № u 2013 13667; Заявл. 25.11.2013; Опубл. 11.03.2014; Бюл. № 5.

12. Пащенко К. Ю. Відновлення прохідності кишечника у новонароджених та немовлят з урахуванням патогенетичних особливостей нефункціонуючої кишки (експериментально-клінічне дослідження): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія / К. Ю. Пащенко ; Харк. нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2015. – 20 с.

13. Пащенко Ю. В. Декомпрессия, энтеросорбция и аппликационные сорбенты при наружных кишечных свищах у детей (экспериментально-клиническое исследование): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.35 – детская хирургия / Ю. В. Пащенко ; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1990. – 21 с.

14. Пащенко Ю. В. Порушення адаптаційно-компенсаторних механізмів при кишкових стомах у дітей і їх хірургічна корекція (експериментально-клінічне дослідження): автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія / Ю. В. Пащенко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 2007. – 35 с.

15. Штикер С. Ю. Підвищення ефективності санації черевної порожнини при загальних перитонітах у дітей: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія / С. Ю. Штикер; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 2001. – 24 с.